CHMS

Educación Ambiental

  • ACTIVIDADES EN EL DIA MUNDIAL DEL AGUA 2018

Descargar Vídeo (521MB-MP4)

  • PROYECTO “ME GUSTA MI RÍO, ENSEÑAME A CUIDARLO”

https://ambiecia.com/actividades/

Descargar Resumen (PDF)

 

  • Os Bolechas quieren saber... cómo ahorrar agua!


Todos podemos ahorrar agua: en la ducha, en el lavabo, en la bañera, en la cocina... Acompañamos a los  Bolechas para saber más.

A lo largo de treinta páginas, este pequeño libro adjunto de los  Bolechas condensa un manojo de tan pequeños detalles como importantes recomendaciones. Acompañamos a los conocidos personajes en un recorrido didáctico para ahondar sobre el agua. Consejos para los niños y niñas que todos pueden poner en práctica cada día nos sus hogares.

Carlos, Loli, Pili,  Braulio, Sonia,  Tatá... Los  Bolechas son desde la su creación hay ya más de diez años unos de los personajes más amantes y seguidos por los más pequeños de la casa en Galicia. Creados en el año 2000 por el dibujante e ilustrador Pepe Sendero, Los  Bolechas han ayudado a acercarles a chavalas y rapaces un manojo de contenidos.

Descargar LIBRO-GL (PDF)

DATOS SEMANALES - EVOLUCION

  1 DE OCTUBRE DE 2018

  24 DE SEPTIEMBRE DE 2018

  17 DE SEPTIEMBRE DE 2018

  10 DE SEPTIEMBRE DE 2018

  03 DE SEPTIEMBRE DE 2018

  28 DE AGOSTO DE 2018

   21 DE AGOSTO DE 2018

   

  13 DE AGOSTO DE 2018

   

  6 DE AGOSTO DE 2018

    30 DE JULIO DE 2018

       

      21 DE JULIO DE 2018

     16 DE JULIO DE 2018

            9 DE JULIO DE 2018

       2 DE JULIO DE 2018

      25 DE JUNIO DE 2018

      18  DE JUNIO DE 2018

      11  DE JUNIO DE 2018

       4 DE JUNIO DE 2018

       28 DE MAYO DE 2018

       22 DE MAYO DE 2018

       14 DE MAYO DE 2018

        7 DE MAYO DE 2018

      30 DE ABRIL DE 2018

23 DE ABRIL DE 2018

16 DE ABRIL DE 2018

        9 DE ABRIL DE 2018

2 DE ABRIL DE 2018

26 DE MARZO DE 2018

19 DE MARZO DE 2018

12 DE MARZO DE 2018

05 DE MARZO DE 2018

26 DE FEBRERO DE 2018

19 DE FEBRERO DE 2018

12 DE FEBRERO DE 2018

5 DE FEBRERO DE 2018

29 DE ENERO DE 2018

22 DE ENERO DE 2018

15 DE ENERO DE 2018

7 DE ENERO DE 2018

 

PROXECTO DE REVISIÓN DO PLAN ESPECIAL DE ACTUACIÓN EN SITUACIÓNS DE ALERTA E EVENTUAL SECA DA PARTE ESPAÑOLA DA DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DO MIÑO-SIL (CONSULTA PÚBLICA)

De acordo coa Resolución da Dirección Xeral da auga, do 18 de decembro de 2017, (BOE do 21 de decembro de 2017) iníciase o período de consulta e información pública durante tres meses (a contar desde o día seguinte á publicación da precitada resolución) ata o 22 de marzo de 2018, da proposta de proxecto de revisión do plan especial de actuación en situacións de alerta e eventual seca da parte española da Demarcación Hidrográfica do Miño-Sil e do documento ambiental estratéxico referente ao proceso de avaliación ambiental estratéxica asociado ao mesmo (Artigo 29 da Lei 21/2013, do 9 de decembro, de avaliación ambiental).

Durante o citado prazo, poderanse formular as oportunas propostas, observacións e suxestións dirixidas á Confederación Hidrográfica do Miño-Sil.

Os documentos que conforman o proxecto do novo plan especial de actuación en situacións de alerta e eventual seca e o seu documento ambiental estratéxico ( DAE, Artigo 29 da Lei 21/2013), pódense consultar nas seguintes ligazóns:

PROXECTO DE REVISIÓN DO PLAN ESPECIAL DE ACTUACIÓN EN SITUACIÓNS DE ALERTA E EVENTUAL SECA DA PARTE ESPAÑOLA DA DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DO MIÑO-SIL.

ANEXO I. CAUDAIS MÍNIMOS EN SITUACIÓNS DE SECA PROLONGADA.
ANEXO II. LISTAXE DE UNIDADES DE DEMANDA.
ANEXO III. LISTAXE DE UNIDADES DE DEMANDA. MODELOS SIMGES.
ANEXO IV. FICHAS ANÁLISE SECAS HISTÓRICAS PERÍODO 1940-1983. INP.
ANEXO V. FICHAS ANÁLISE SECAS HISTÓRICAS PERÍODO 1983-1991. SPI.
ANEXO VI. FICHAS ANÁLISE SECAS HISTÓRICAS PERÍODO 1991-2007. SPI.
ANEXO VII. FICHAS SOBRE A AVALIACIÓN DOS IMPACTOS SOCIOECONÓMICOS DA ESCASEZA CONXUNTURAL.
ANEXO VIII. FICHAS ANÁLISE SECAS HISTÓRICAS PERÍODO 2007-2017. SPI.

DOCUMENTO AMBIENTAL ESTRATÉXICO

Proyecto RISC Inicio

RISC_ML

“Prevención de Riscos de Inundacións e Secas na Conca internacional do Miño-Limia”


Descripción

Anuncio (PDF)

Jornada de Lanzamiento (PDF)

 

Criterios de valoración de danos ao DPH

  • Criterios e prezos para a determinación dos danos ao DPH por infraccións da Lei de Augas

Como consecuencia da sentenza do Tribunal Supremo do 4 de novembro de 2011 que anula a Orde MAM/85/2008, do 16 de xaneiro, pola que se establecían os criterios técnicos para a valoración de danos ao dominio público hidráulico e as normas sobre toma de mostras e análises de verteduras de augas residuais como pauta para a tipificación das infraccións administrativas en materia de augas, aprobouse o Real Decreto 670/2013, do 6 de setembro, que modifica o Regulamento do Dominio Público Hidráulico, aprobado polo Real Decreto 849/1986, do 11 de abril, desenvolvendo así os criterios e fórmulas que se aplicarán para valorar os danos ao dominio público hidráulico polos feitos que puidesen ser constitutivos de infracción en materia de augas, que servirán para tipificar a infracción e asignar a correlativa sanción de acordo co principio de proporcionalidade.

De acordo co artigo 326.bis do citado Regulamento do Dominio Público Hidráulico e en virtude das competencias conferidas polos artigos 118 e 28.j) da Lei de Augas, a Xunta de Goberno da Confederación Hidrográfica do Miño-Sil en sesión ordinaria celebrada o 5 de abril de 2017 aprobou os seguintes "Criterios e prezos para a determinación dos danos ao dominio público hidráulico por infraccións da Lei de Augas".

CRITERIOS (PDF-941KB)

Seguimento do plan hidrolóxico 2016-2021

En cumprimento do artigo 87, “Seguimento dos plans hidrolóxicos”, do Regulamento da Planificación Hidrolóxica, aprobado polo Real Decreto 907/2007, do 6 de xullo , no que se sinala no seu apartado 4º) “…Devanditos organismos (referidos aos organismos de conca), no caso de demarcacións  hidrográficas con concas intercomunitarias, informarán con periodicidade non superior ao ano ao Consello da auga da demarcación e ao Ministerio de Medio Ambiente (agora  Ministerio para a Transición Ecolóxica) sobre o desenvolvemento dos plans. Así mesmo informarán as administracións ás que consultasen sobre os extremos pertinentes …”, nas seguintes ligazóns pódense consultar o primeiro e segundo informe de desenvolvemento e seguimento do plan 2016-2021, para os anos 2016 e 2017 respectivamente. O Consello da auga da demarcación ( CAD) foi informado sobre o desenvolvemento e seguimento do plan na sesións celebrada o 5 de abril de 2017 (primeiro informe de desenvolvemento) e 1 de xuño de 2018 (segundo informe de desenvolvemento). Os precitados informes foron remitidos ao Ministerio de Agricultura e Pesca, Alimentación e Medio Ambiente con data 17 de abril de 2017 e 6 de xuño de 2018.

1º) PRIMEIRO INFORME DE DESENVOLVEMENTO E SEGUIMENTO DO PLAN HIDROLÓXICO MIÑO-SIL. ANO 2016.

1.1º) ANEXO AO PRIMEIRO INFORME DE DESENVOLVEMENTO E SEGUIMENTO DO PLAN HIDROLÓXICO MIÑO-SIL. ANO 2016.

2º) SEGUNDO INFORME DE DESENVOLVEMENTO E SEGUIMENTO DO PLAN HIDROLÓXICO MIÑO-SIL. ANO 2017.

2.1º) ANEXO AO SEGUNDO INFORME DE DESENVOLVEMENTO E SEGUIMENTO DO PLAN HIDROLÓXICO MIÑO-SIL. ANO 2017.

Por outra banda no  link sinalado a continuación pódese descargar o terceiro informe de desenvolvemento do plan hidrolóxico 2016-2021, aprobado mediante o Real Decreto 1/2016 do 8 de xaneiro, e que será presentado ao Consello da auga da demarcación ( CAD) na súa próxima sesión plenaria, en cumprimento do artigo 87, “Seguimento dos plans hidrolóxicos”, do Regulamento da Planificación Hidrolóxica e que foi enviado ao Ministerio para a Transición Ecolóxica o 19 de decembro de 2019 en cumprimento do aludido artigo 87.4º):

3º) TERCEIRO INFORME DE DESENVOLVEMENTO E SEGUIMENTO DO PLAN HIDROLÓXICO MIÑO-SIL. AÑO 2018.

3.1º) ANEXO AO TERCEIRO INFORME DE DESENVOLVEMENTO E SEGUIMENTO DO PLAN HIDROLÓXICO MIÑO-SIL. AÑO 2018.

 

PROGRAMA OPERATIVO FEDER-CASTELA E LEÓN

Dentro do Programa Operativo de Castela e León 2007-2013 a Confederación Hidrográfica do Miño-Sil ten outorgadas axudas do FEDER para actuacións do eixo 3 (Medio ambiente, contorna natural e prevención de riscos) na categoría de gasto 53 (Prevención de riscos). A actuación cofinanciada por este Fondo e que estn ejecutads é a seguinte:

Este sitio web utiliza cookies propias y de terceros para su funcionamiento, para mantener la sesión y personalizar la experiencia del usuario. Para más información sobre las cookies utilizadas consulta nuestra Política de Cookies.