• Sin categoría
  Conta de artigos:
  7
 • Comunicación
  Conta de artigos:
  2
 • CHMS
  Conta de artigos:
  281
  • Risco de Inundación na bacía

   As inundacións constitúen un risco natural que ó longo do tempo provocaron a perda de vidas humanas e ocasionaron custosos danos materiais, polo que a loita contra os seus efectos negativos non só require de solucións estructurais, senon tamén doutras non estructurais como a implantación de sistemas de alerta, a corrección hidrolóxico - forestal e a correcta aplicación das medidas de ordenación do territorio.

   Estas consideracións foron recollidas en normas europeas e estatais como a Directiva 2000/60/CE ou Directiva Marco sobre a Auga, a Directiva 2007/60/CE relativa á avaliación e á xestión dos riscos de inundación e o Real Decreto 903/2010 de avaliación e xestión de riscos de inundación. Todas elas teñen como obxectivo reducir as consecuencias negativas sobre a vida humana, o medio ambiente, o patrimonio cultural, a actividade económica e as infraestructuras. Neste sentido, o establecemento de Áreas con Risco Potencial Significativo de Inundación (ARPSIs) constitúe unha ferramenta fundamental na prevención das consecuencias de posibles inundacións. A combinación e ponderación dos factores físicos e de ocupación do territorio cos datos específicos sobre inundacións no pasado, así como a experiencia por parte dos axentes implicados, facilitaron as ferramentas precisas para a elección das zonas inundables finalmente seleccionadas como ARPSIs.

   Estes cauces estudiaranse baixo un enfoque multidisciplinar, por unha parte xeomorfolóxico-histórico e por outra parte dende unha modelización hidrolóxica - hidráulica. O obxectivo final será xerar os mapas de perigrosidade con representación da extensión previsible de inundación, calados da auga e velocidades alcanzadas para diversos escenarios de probabilidade de recorrencia. En fases posteriores xeraranse Mapas de Risco de Inundación e Plans de Xestión do Risco de Inundación, para cada cauce seleccionado como ARPSIs.

   A Confederación Hidrográfica do Miño-Sil completou xa a primeira das fases, a elaboración da Avaliación Preliminar do Risco de Inundación (EPRI) e a Identificación das Áreas con Risco Potencial Significativo de Inundación (ARPSIS) do territorio español da Demarcación Hidrográfica do Miño-Sil, vixente dende o pasado 14 de decembro de 2011, tras ser aprobada polo Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino e ser remitida á Comisión Europea.

   A documentación pode ser consultada a continuación ou no seguiente enlace: http://cdr.eionet.europa.eu/es/eu/colttzlkw/envtx0_qw

   EPRI Miño-Sil

   Durante un período de tres meses contados dende o 17 de xaneiro de 2014, sométense a consulta pública os mapas de perigosidade e risco de inundación e a delimitación das canles públicas, zonas de servidume, policía e fluxo preferente das áreas con risco potencial significativo de inundación e zonas inundables de interese do territorio español da demarcación hidrográfica do Miño-Sil.


    INFORMACIÓN CARTOGRÁFICA.

   Todos os mapas e delimitacións poderán consultarse no visor cartográfico do Sistema Nacional de Cartografía de Zonas Inundables:

   METODOLOXÍA

   Poderá descargarse un resumo da metodoloxía desenvolvida para a elaboración da información sometida a consulta pública no seguinte enlace: 

   DÚBIDAS, COMENTARIOS E SUXESTIÓNS.

   Os interesados poderán formular ante a Confederación Hidrográfica do Miño-Sil as súas dúbidas, comentarios e suxestións sobre os documentos sometidos a consulta pública. Ademais, co obxectivo de enriquecer e mellorar esta documentación que pretenden reducir as consecuencias negativas das inundacións sobre a poboación, as actividades económicas, o medio e o patrimonio cultural sobre a base do disposto na Directiva 2007/60/CE e o Real Decreto 903/2010, habilítase a dirección electrónica: 

    

   Conta de artigos:
   4
  • Resiliencia

   Logo Plan Resiliencia

   Conta de artigos:
   1
 • Destacados
  Conta de artigos:
  0
  • Actuacións

   Actuacións de acondicionamiento, restauración e saneamiento executadas por esta administración.

   Listado

   Mapa

   Conta de artigos:
   2
 • Actuaciones
  Conta de artigos:
  0
 • Proyectos
  Conta de artigos:
  2
 • Proxectos a Información Pública
  Conta de artigos:
  95
 • Outras autorizacións a Información Pública
  Conta de artigos:
  308
 • Planificación Hidrológico
  Conta de artigos:
  3
 • Inventario de aglomeraciones urbanas que deben elaborar el Plan Integral de gestión del sistema de saneamiento
  Conta de artigos:
  1

Este sitio web utiliza cookies propias y de terceros para su funcionamiento, para mantener la sesión y personalizar la experiencia del usuario. Para más información sobre las cookies utilizadas consulta nuestra Política de Cookies.