CHMS

Órganos de Xestión

 • Xunta de Explotación
  Ten por finalidade coordinar, respectando os dereitos derivados das correspondentes concesións e autorizacións, a explotación das obras hidráulicas e dos recursos da auga daquel conxunto de ríos, río, tramo de río ou unidade hidroxeolóxica cuxos aproveitamentos estean especialmente interrelacionados. Os seus integrantes son:
  • O Director Técnico do Organismo da Bacía.
  • Os membros do Organismo de Bacía que sexan designados ó efecto polo Presidente. Estes asistirán con voz, pero sen voto.
  • Os representantes dos usuarios afectados.
 • Asemblea de Usuarios
  Está integrada por todos aqueles usuarios que forman parte das Xuntas de Explotación; teñen como finalidade coordinar a explotación das obras hidráulicas e dos recursos da auga en toda a bacía, sen prexuízo do réxime de concesión nin dos dereitos dos usuarios.
 • Xuntas de Obras
  A Xunta de Goberno, a petición dos futuros usuarios dunha obra xa aprobada, poderá constituír a correspondente Xunta de Obras, na que participarán tales usuarios, a fin de que estean directamente informados do desenvolvemento e incidencias de dita obra.
 • Comisión de Desencoro
  Correspóndelle deliberar e formular propostas ao Presidente do Organismo sobre o réxime adecuado de enchido e baleirado dos embalses e acuíferos da bacía, atendidos os dereitos de concesión dos distintos usuarios.

 

Órgano de Participación e Planificación

Consello da Auga da Demarcación

A Lei 62/2003, de transposición da Directiva Marco da Auga introduce unhas poucas modificacións na Lei de Auga. Entre elas redefínese a bacía hidrográfica e créase a figura da Demarcación Hidrográfica. Así mesmo créase o Consello da Auga da Demarcación (que substitúe ao antigo Consello da auga da Bacía). Segundo esta transposición, este órgano pasa a ter un papel crucial en materia de participación e planificación, dados os seus atributos.

 • Funcións:
  • Fomenta a información, consulta pública e participación activa no proceso planificador.
  • Eleva ao Goberno o plan de xestión e as súas revisións.
  • Incorpora ás Comunidades Autónomas.
  • Pode informar sobre cuestións de interese xeral para a demarcación, así como as relativas á protección das augas e a mellor ordenación, explotación e tutela do Dominio Público Hidráulico.
 • Composición:Establecerase por Real Decreto, aprobado en Consello de Ministros, axustándose aos seguintes criterios:
  • Cada departamento ministerial relacionado coa xestión das augas e o uso dos seus recursos hidráulicos estará representado por un número de vocais non superior a tres.
  • Os servicios técnicos do Organismo de Bacia estarán representados por un máximo de tres vocais.
  • Cada servizo periférico de costas do Ministerio de Agricultura, Alimentación e Medio Ambiente cuxo territorio coincida total ou parcialmente co da demarcación hidrográfica estará representado por un vocal.
  • Cada Autoridade Portuaria e Capitanía Marítima afectada polo ámbito da demarcación estará representado por un vocal.
  • As CCAA cuxo territorio forme parte total o parcialmente dunha demarcación hidrográfica, se incorporarán ó Consello de Auga para participar na elaboración da planificación hidrolóxica e demais funcións do mesmo, debendo estar representadas cada unha delas cando menos por un vocal.
  • As entidades locais tamén estarán representadas neste órgano colexiado en función da extensión ou porcentaxe do seu territorio afectado pola demarcación, sen que o número de vocais a estes efectos sexa superior a tres.
  • A representación dos usuarios non será inferior a un tercio do total de vocais e estará integrada por representantes dos distintos sectores con relación aos seus respectivos intereses no uso da auga.
  • A representación de asociacións e organizacións de defensa de intereses ambientais, económicos e sociais relacionados coa auga estarán presentes neste órgano se ben o seu número de vocais non poderá ser superior a seis.

 

 

 

 

Autorizacións, concesións e outros usos

 Información acerca do importe das taxas

 • Solicitude de autorización de investigación de augas subterráneas

Impreso (PDF-80,22KB)

Folla informativa (PDF-295,91KB)

Disposicións Plan Hidrolóxico (PDF-162KB)

 • Solicitude de autorización para o establecemento de baños, zonas recreativas e zonas deportivas

Impreso (PDF-75,96KB)

Folla informativa (PDF-442,39KB)

Disposicións Plan Hidrolóxico (PDF-155KB)

 • Solicitude de autorización para a derivación temporal de augas

Impreso (PDF-75,82 KB)

Folla informativa (PDF-287,69KB)

Disposicións Plan Hidrolóxico (PDF-221KB)

 • Solicitude de autorización para a talla de árbores

Impreso e Folla informativa (PDF-97,4 KB)

 • Solicitude de autorización para a extracción de áridos

Impreso (PDF-83,29 KB)

Folla informativa (PDF-301,25KB)

 • Solicitude de autorización para obras e instalacións

Impreso (PDF-77,88 KB)

Folla informativa (PDF-341,25KB)

Disposicións Plan Hidrolóxico (PDF-147KB)

 • Solicitude de autorización para outras actividades en dominio público hidráulico ou en zona de policía de cauces

Impreso (PDF-119,68 KB)

Folla informativa (PDF-292,46KB)

 • Solicitude de autorización para usos agrícolas e forestáis

Impreso (PDF-74,57 KB)

Folla informativa (PDF-658,14KB)

Disposicións Plan Hidrolóxico (PDF-184KB)

 • Declaración responsable para o exercicio da navegación e flotación

Impreso (PDF-297 KB)

Resolución (PDF-3 MB)

Folla informativa (PDF-474 KB)

Protocolo desinfección (PDF-100KB)

Tríptico informativo mexilón cebra (PDF-425KB))

Disposicións Plan Hidrolóxico (PDF-162KB)

Embalse de Castrelo de Miño (PDF-2MB)

Resolución de modificación (PDF-3.3MB)

 • Solicitude de constitución de comunidades de usuarios e aprobación da correspondente ordenanza, regulamento ou convenio

Impreso (Word-79KB)

Folla Informativa (Word-55,23KB)

Ordenanzas das comunidades de usuarios (Word-120,18KB)

Ordenanzas das comunidades de regantes (Word-88,32KB)

Modelo de convenio (Word-44,64KB)

 • Solicitude de reforma de ordenanzas e regulamentos ou convenios de comunidades de usuarios

Impreso (Word-133 KB)

 • Solicitude de autorización para cruzamento de liñas

Impreso (PDF-145,66KB)

 • Solicitude de concesión de augas para abastecemento á poboación

Impreso (PDF-44KB)

 • Solicitude de concesión de augas para usos gandeiros

Impreso (PDF-40,31KB)

 • Solicitude de concesión de augas para regos cun caudal menor de 8 litros por segundo

Impreso (PDF-42,59KB)

 • Solicitude de concesión de augas para a extinción de incendios

Impreso (PDF-39,66KB)

 • Solicitude de concesión de augas para outros usos

Impreso (PDF-42,27KB)

 • Solicitude de recoñecemento ao uso privativo por disposición legal

Impreso (PDF-44,05KB)

Disposicións Plan Hidrolóxico (PDF-151KB)

 • Solicitude de certificado de inscrición no Rexistro de Augas

Impreso (PDF-450KB)

 • Solicitude inicio trámite de competencia de proxectos

Impreso (PDF-34,77KB)

 • Cambio de titularidade concesión:

Impreso (PDF-40,44KB)

Folla informativa (PDF-62,03KB)

 

Unha vez completado o impreso correspondente, deberá remitilo á Confederación Hidrográfica do Miño-Sil, mediante calquera das vías descritas na Lei 30/92 de Réxime Xurídico das Administracións Públicas. Con base no artigo 70.4 desta mesma disposición, se a súa solicitude non se axusta a algún dos modelos normalizados aquí expostos poderá, para precisar ou completar os datos dun modelo, acompañar ao mesmo os elementos que estime máis convenientes e serán tidos en conta polo Organismo.

Laborais Temporais

Non hai información dispoñible.

Actuacións

Acondicionamiento

Neste apartado da web da Confederación Hidrográfica do Miño - Sil os cidadáns poderán coñecer algunhas das actuacións de saneamento e depuración, protección fronte a inundacións, acondicionamento fluvial, restauración de ríos, infraestruturas hidráulicas e abastecementos executadas por esta administración hidráulica ao longo de toda a bacía.

Esta obras teñen como principais obxectivos garantir a calidade das augas, protexer as marxes fronte a inundacións, manter a morfoloxía natural das canles e convertir as marxes dos nosos ríos en espacios de ocio.

Guía de Navegación

¿Que é unha Guía de Navegación?

Portal www.chminosil.es é tan extenso como as competencias propias dunha organización como a Confederación Hidrográfica do Miño-Sil. Por iso, deseñouse unha estrutura de contidos e un sistema de navegación baseados en garantir a máxima usabilidad e accesibilidad para o usuario.

Co fin de facilitar a navegación polo portal, a continuación descríbese brevemente a estrutura dos seus contidos.

Estrutura da Web

Páxina inicial

 

guía de navegacion portada1. Logotipo da Confederación Hidrográfica do Miño-Sil: Permite volver en todo momento á páxina de inicio do Portal da CH do Miño-Sil. Tamén se permite ir á web do Ministerio de Agricultura, Alimentación e Medio Ambiente e á web do Punto de Acceso á Administración Española (060).

2. Idioma e Menú Auxiliar: Punto habilitado para que os usuarios seleccionen o idioma en que desexan consultar a web e poder realizar accións como dirixirse ao comezo, consultar o resumo dos distintos accesos e contidos da Web ou acceder ao contacto.

3. Menú principal de navegación: Mostra as seccións mediante as cales hase estructurado a información incluída no Portal. Trátase dun menú desplegable, a través do cal pódese acceder ás distintas subsecciones. Este menú está accesible sempre durante toda a navegación da web.

4. Submenú: Mostra enlaces a contidos tanto desta Web como de outras webs da CH do Miño-Sil.

5. Buscador: Permite realizar procuras pola totalidade das páxinas incluídas no sitio Web.

6. Contenidos destacados da portada: Acceso as últimas noticias e contidos destacados do portal da CH do Miño-Sil: Notas de prensa, comunicados...

7. Seccións destacadas: Acceso a información de especial interese dentro da Web.

8. Accesos Directos: Acceso a información de especial interese dentro da Web.

9. Contido da páxina: un mapa con enlaces a información hidróloxica (SAIH) das distintas zonas que conforman a demarcación da CH do Miño-Sil.

10. Imaxes de acceso a seccións de especial interese: Imaxes que dan acceso a páxinas concretas de especial interese dentro da Web da CH do Miño-Sil.

11. Enlaces de Interese: Enlaces directos a distintas Webs de interese público.

12. Píe de páxina: Reúne información legal, accesibilidad, consultar vía RSS, consultar Twitter e a propia guía de navegación.

 

Páxinas internas

guía de navegacion contenido1. Logotipo de la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil: Permite volver en todo momento a la página de inicio del Portal de la CH del Miño-Sil. También se permite ir a la web del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente y a la web de el Punto de Acceso a la Administración Española (060).

2. Idioma e Menú Auxiliar: Punto habilitado para que os usuarios seleccionen o idioma en que desexan consultar a web e poder realizar accións como imprimir, acceder ao contacto ou dirixirse ao comezo.

3. Menú principal de navegación: Mostra as seccións mediante as cales hase estructurado a información incluída no Portal. Trátase dun menú desplegable, a través do cal pódese acceder ás distintas subsecciones. Este menú está accesible sempre durante toda a navegación da web

4. Submenú: Mostra enlaces a contidos tanto desta Web como de outras webs da CH do Miño-Sil.

5. Buscador: Permite realizar búsquedas pola totalidade das páxinas incluidas no sitio Web.

6. Contido da páxina: Mostraranse todos os textos, imaxes, enlaces e documentos coa información.

Documentos pdf para descargar. Algúns destes documentos, debido ao seu gran tamaño, poden tardar un ou varios minutos ata completar o seu visualización. É posible que a páxina quédese en branco mentres dura descárgaa.

7. Menú secundario de navegación: Trátase dun menú desplegable, a través do cal pódese acceder ás distintas subsecciones da sección actual. Este menú soamente estará accesible nas páxinas internas para facilitar a navegación.

8. Accesos Directos: Acceso a información de especial interese dentro da Web.

9. Banners de acceso a seccións de especial interese: Imaxes que dan acceso a páxinas concretas de especial interese dentro da Web da CH do Miño-Sil.

10. Píe de páxina: Reúne información legal, accesibilidad e a propia guía de navegación.

 

Información Ampliada

informacionampliada

Información ampliada de los documentos iniciales 2015-2021:

Anexo aos Documentos Iniciais (PDF-64MB)

Plan Hidrolóxico 2009-2015

Proxecto de Participación Pública (PDF-8.38MB)

Consulta Pública Doc. Inic. 2016-2021

De acordo coa Resolución da Dirección Xeral da Auga, do 20 de maio de 2013 (BOE do 24 de maio), inciouse o período de consulta pública durante seis meses (a contar dende o día 25 de maio de 2013), dos documentos iniciais do proceso de planificación hidrolóxica 2016-2021 da parte española da Demarcación Hidrográfica do Miño-Sil, "Programa, Calendario, Estudo Xeral sobre a Demarcación e Fórmulas de Consulta", que finalizou o 25 de novembro de 2013.

Os mencionados documentos iniciais ("Programa, Calendario, Estudo Xeral sobre a Demarcación e Fórmulas de Consulta"), na súa primeira versión, pódense consultar no seguinte enlace:

DOCUMENTOS INICIAIS 2016-2021 (PDF-27.6MB)

Pódese ampliar a información neles contida en:

INFORMACIÓN AMPLIADA

Este sitio web utiliza cookies propias y de terceros para su funcionamiento, para mantener la sesión y personalizar la experiencia del usuario. Para más información sobre las cookies utilizadas consulta nuestra Política de Cookies.