Estatal

1. Xeral

1.1. Real Decreto Lexislativo 1/2001, de 20 de xullo, polo que se aproba o Texto Refundido da Lei de Augas. (Texto Consolidado)

1.2. Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, polo que se aproba o Regulamento do Dominio Público Hidráulico, que se desenvolve nos títulos preliminares I, IV, V, VI y VII da Lei 29/1985, de 2 de agosto, de Augas.

2. Específica

2.1. Regulación dos usos

2.1.1. Abastecemento de poboación

a. Lei 7/1985, de 2 de abril, reguladora das Bases de Réxime Local.

b. Real Decreto Lexislativo 781/1986, de 18 de abril, polo que se aproba o Texto Refundido das Disposicións Legaies vixentes en materia de Réxime Local.

2.1.2. Regadío e usos agrarios

a. Real Decreto 329/2002, de 5 de abril, polo que se aproba o Plan Nacional de Regadíos Horizonte 2008.

2.1.3. Producción de enerxía eléctrica

a. Lei 54/1997, de 27 de novembro, pola que se regula o Sector Eléctrico (artigos. 21,22 e disposición Final 1ª).

b. Real Decreto 916/1985, de 25 de maio, sobre tramitación de concesións e autorizacións administrativas para a instalación, ampliación e adaptación de aproveitamentos hidroeléctricos con potencia non superior a 5000 Kva.

c. Orden de 3 de febreiro 1989, sobre tramitación de expedientes de concesións e autorizacións relativas a aproveitamentos hidroeléctricos con potencia superior a 5000 kVA.

2.1.4. Pesca fluvial

a. Lei 20 febreiro 1942, pola que se regula o fomento e conservación da Pesca Fluvial (artigos 1 a 49, 53 a 58, 61 62).

2.1.5. Aguas minerais e termais

a. Lei 22/1973, de 29 de xullo, de Minas (art igos 1, 2, 3, 23 a 30 e 74).

b. Real Decreto 2857/1978, de 25 de agosto, polo que se aproba o Regulamento Xeral para o Réxime da Mineiría (artigos 1,2,3,23 a 30 y 74).

2.1.6. Augas depuradas

a. Real Decreto 1620/2007, de 7 de decembr, polo que se establece o réxime xurídico de reutilización das augas.

2.2. Calidade das Augas

2.2.1. Auga de bebida envasada

a. Real Decreto 1798/2010, de 30 de decembro, polo que se regula a explotación e comercialización de augas minerais naturais e augas de manantial envasadas para consumo humano.

b. Orde de 8 de maio de 1987, de métodos oficiais de análises microbiolóxicos para as augas de bebida envasadas.

2.2.2. Augas Potables de consumo Público

a. Real Decreto 140/2003, de 7 de febreiro, polo que se establecen los criterios sanitarios da calidade da auga de consumo humano.

b. Real Decreto 817/2015, de 11 de setembro, polo que se establecen os criterios de seguimento e evaluación do estado das augas superficiais e as normas de calidade ambiental.

2.2.3. Augas de baño

a. Real Decreto 1341/2007, de 11 de outubro, sobre a xestión da Calidade das augas de baño.

2.2.4. Augas aptas para a vida piscícola, moluscos e acuicultura

a. Real Decreto 817/2015, de 11 de setembro, polo que se establecen os criterios de seguimento e evaluación do estado das augas superficiais e as normas de calidade ambiental.

b. Real Decreto 345/1993, de 5 de marzo, de normas de calidade das augas para producción de moluscos.

c. Real Decreto 277/2016, de 24 de xuño, polo que se regulan as organizacións profesionais no sector dos productos da pesca e da acuicultura.

2.2.5. Normas de calidade ambiental na política de augas

a. Real Decreto 817/2015, de 11 de setembro, polo que se establecen os criterios de seguimento e evaluación do estado das augas superficiais e as normas de calidade ambiental.

2.3. Depuración de Augas residuais e vertidos

a. Real Decreto-Lei 11/1995, de 28 de decembro, polo que se establecen as normas aplicables ao tratamento de augas residuais urbanas.

b. Real Decreto 261/1996, de 16 de febreiro, polo que se establece a protección das augas contra contaminación producida por nitratos procedentes de fontes agrarias.

c. Real Decreto 1310/1990, de 29 de outubro, sobre utilización dos lodos de depuradoras no sector agrario.

d. Real Decreto 509/1996, de 15 de marzo, de desenvolvemento do Real Decreto-Lei 11/1995 de tratamento de augas residuais urbanas.

e. Real Decreto 1620/2007, de 7 de decembro, polque se estable o Réxime Xurídico da reutilización das augas depuradas.

f. Orde MAM/985/2006, de 23 de marzo, pola que se desenvolve o réxime xurídico das entidades colaboradoras da administración hidráulica en materia de control e vixía de calidade das augas e de xestión dos vertidos ao dominio público hidráulico.

g. Real Decreto 817/2015, de 11 de setembro, polo que se establecen os criterios de seguimento e evaluación do estado das augas superficiais e as normas de calidade ambiental.

h. Orde de 19 de decembrode 1989, pola que se dictan normas para a fixación en certos supostos de valores intermedios e reducidos do coeficiente k, que determina a carga contaminante do canon de vertido de augas residuais.

i. Orde do MAM/1873/2004, de 2 de xuño, de modelos oficiais para a declaración de vertido.

2.4. Planificación Hidrolóxica

a. Lei 10/2001, de 5 de jullo, pola que se aproba o Plan Hidrolóxico Nacional.

b.Real Decreto 927/1988, de 29 de xullo, polo que se aproba o Regulamento da Administración pública da Auga e da Planificación Hidrolóxica.

c. Real Decreto 1/2016, de 8 de xaneiro, polo que se aproba a revisión dos Plans Hidrolóxicos das demarcacións hidrográficas do Cantábrico Occidental, Guadalquivir, Ceuta, Melilla, Segura e Júcar, e da parte española das demarcacións hidrográficas do Cantábrico Oriental, Miño-Sil, Douro, Tajo, Guadiana e Ebro.

d. Real Decreto 285/2013, de 19 de abril, polo que se aproba o Plan Hidrolóxico da parte española da Demarcación Hidrográfica do Miño-Sil.

e. Real Decreto 1664/1998, de 24 de xullo, polo que se aproban os Plans Hidrolóxicos de bacía.

f. Real Decreto 907/2007, de 6 de xullo, polo que se aproba o Regulamento de Planificación Hidrolóxica.

g. Orden ARM 2656/2008, de 10 de setembro, pola que se aproba a Instrucción de Planificación Hidrolóxica.

h. Instrumento de ratificación do Convenio sobre a protección e utilización dos cursos da auga transfronteirizos e dos lagos internacionais, feito en Helsinki el 17 de marzo de 1992.

i. Instrumento de ratificación do Protocolo sobre a auga e a saude o Convenio de 1992 sobre a protección e utilización dos cursos da auga transfronteirizos e dos lagos internacionais, feito en Londres 17 de junio de 1999.

2.5. Zona húmidas e Augas Subterráneas

a. Real Decreto 435/2004, de 12 de marzo, polo que se regula o inventario nacional de zonas húmidas.

b. Real Decreto 1514/2009, de 2 de outubro, polo que se regula a protección das augas subterráneas contra a contaminación e o deterioro.

2.6. Participación e Información Pública

a. Lei 21/2013, de 9 de decembro, de avaliación ambiental.

b. Lei 27/2006, de 18 de xullo, pola que se regulan os dereitos de acceso á información, de participación pública e de acceso á xustiza en materia de medio ambiente.

Este sitio web utiliza cookies propias y de terceros para su funcionamiento, para mantener la sesión y personalizar la experiencia del usuario. Para más información sobre las cookies utilizadas consulta nuestra Política de Cookies.