CHMS

REVISIÓN E ACTUALIZACIÓN DA AVALIACIÓN PRELIMINAR DO RISCO DE INUNDACIÓN ( EPRI). 2º CICLO

Ourense, 28 de Maio de 2019

De acordo co apartado 1 do artigo 21 do Real Decreto 903/2010, de 9 de xullo, de avaliación e xestión de riscos de inundación, a Avaliación Preliminar de Risco de Inundacións ( EPRI) actualizarase como moi tarde o 22 de decembro de 2018, e a continuación cada seis anos.

A tales efectos, a documentación da “Revisión e Actualización da  EPRI-2º Ciclo” da Demarcación  Hidrográfica do Miño-Sil someteuse a consulta pública nesta páxina WEB e nas oficinas da Comisaría de Augas (Comisaría Adxunta – Rúa Progreso,  nº 6 – 32003 – Ourense) por un prazo de 3 meses, tras a súa publicación no BOE nº 226 de 18/09/2018.

De acordo co apartado 4 do artigo 7 do citado Real Decreto 903/2010, tras finalizar o período de consulta pública da  EPRI de 2º ciclo (18 de decembro de 2018) e unha vez analizadas e informadas as alegacións, o documento final da revisión e actualización da Avaliación Preliminar de Risco de Inundacións ( EPRI) someteuse a informe do Comité de Autoridades Competentes da Demarcación, regulado no  R.D. 126/2007, do 2 de Febreiro, en reunión de data 21 de febreiro de 2019, informando o mesmo favorablemente.

Finalmente, de conformidade co artigo 7.5 do citado Real Decreto 903/2010, unha vez informada favorablemente o 8 de abril de 2019 polo Consello Nacional de Protección Civil e cumpridos os trámites establecidos na normativa, por resolución de data 12 de abril de 2019 ( B.O.E. nº 126 de 27/05/2019 ) o Ministerio para a Transición Ecolóxica acordou aprobar a revisión e actualización da Avaliación Preliminar do Risco de Inundación ( EPRI) da parte española da Demarcación Hidrográfica do Miño-Sil.

Exponse nesta páxina WEB, o documento final da "Revisión e Actualización da EPRI-2º Ciclo" da Demarcación Hidrográfica do Miño-Sil”, aprobado polo Ministerio para a Transición Ecolóxica.

EPRI - 2º ciclo

(Revisión e Actualización da Avaliación Preliminar de Riscos de Inundación).

ENLACE FASES PREVIAS

DÚBIDAS E COMENTARIOS

Co obxectivo de enriquecer e mellorar esta documentación que pretenden reducir as consecuencias negativas das inundacións sobre a poboación, as actividades económicas, o medio ambiente e o patrimonio cultural en base ao disposto na Directiva 2007/60/CE e o Real Decreto 903/2010, habilítase a seguinte dirección electrónica:

-    mapas_zonas_inundables@chminosil.es

PLAN SECA 2007 ( DEROGADO )

1. Plan Especial ante situacións de alerta e eventual seca. D. H. Norte.

O Plan Especial ante situacións de alerta e eventual seca ( P.E.S.) foi aprobado pola Orde  MAM/698/2007, do 21 de marzo e entre os seus obxectivos principais atópase o de minimizar os impactos ambientais, económicos e sociais en situacións de seca, así como mellorar a xestión do recurso  hídrico durante as situacións de escaseza na conca.

 2. Informes ao Plan Especial.

 3. Alegaciones ao Plan Especial.

PLAN ESPECIAL EN SITUACIÓNS DE ALERTA E EVENTUAL SECA DA DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DO MIÑO-SIL ( PES) VERSIÓN DEFINITIVA APROBADA E VIXENTE

O plan especial de actuación en situacións de alerta e eventual seca da parte española da demarcación  hidrográfica Miño-Sil foi aprobado mediante a Orde TEC/1399/2018, de 28 de novembro (BOE de 26 de decembreo de 2018), pola que se aproba a revisión dos plans especiais de seca correspondentes ás demarcacións  hidrográficas do Cantábrico Occidental, Guadalquivir, Ceuta, Melilla, Segura e Júcar; á parte española das demarcacións  hidrográficas do Miño-Sil, Douro, Tajo, Guadiana e Ebro; e ao ámbito de competencias do Estado da parte española da demarcación  hidrográfica do Cantábrico Oriental.

 

Nas seguintes ligazóns pódese consultar a versión definitivamente aprobada mediante a  precitada Orde TEC/1399/2018, de 28 de novembro (BOE de 26 de decembro de 2018) do PLAN ESPECIAL EN SITUACIÓNS DE ALERTA E EVENTUAL SECA DA DEMARCACIÓN  HIDROGRÁFICA DO MIÑO-SIL ( PES), versión actualmente en vigor.

 

Así mesmo é posible a descarga do informe sobre as observacións, propostas e suxestións recibidas durante o  precitado período de consulta pública e dos principais cambios levados a cabo e orixinados polo mesmo, así como todos os escritos recibidos e as respostas motivadas aos mesmos.


Da mesma forma recóllense aquí os documentos asociados ao proceso de avaliación ambiental estratéxica asociado, en cumprimento do artigo 29 e seguintes da Lei 21/2013, do 9 de decembro, de avaliación ambiental.

Esta versión do  PES foi sometida a informe preceptivo do Consello da auga da demarcación na sesión celebrada o 1 de xuño de 2018, en  observancia do artigo 27.2 da Lei 10/2001, do 5 de xullo, do Plan Hidrolóxico Nacional e a informe do Consello Nacional da auga no pleno celebrado o 16 de outubro de 2018.

Toda a documentación do  PES pódese consultar nas seguintes ligazóns :

PLAN ESPECIAL EN SITUACIÓNS DE ALERTA E EVENTUAL SECA DA DEMARCACIÓN  HIDROGRÁFICA DO MIÑO-SIL ( PES).

MEMORIA E ANEXOS

MEMORIA

ANEXO I. RÉXIME DE CAUDAIS ECOLÓXICOS MÍNIMOS EN SITUACIÓNS DE SECA PROLONGADA.

ANEXO II. LISTAXE DE UNIDADES DE DEMANDA.

ANEXO III. LISTAXE DE UNIDADES DE DEMANDA. MODELOS DE AQUATOOL.

ANEXO IV. ANÁLISE DE SECAS HISTÓRICAS. PERÍODO 1940-1983. ÍNDICE INP.

ANEXO V. ANÁLISE DE SECAS HISTÓRICAS. PERÍODO 1940-1991. ÍNDICE SPI 12.

ANEXO VI. ANÁLISE DE SECAS HISTÓRICAS. PERÍODO 1991-2007. ÍNDICE SPI 12.

ANEXO VII. ANÁLISE DE SECAS HISTÓRICAS. PERÍODO 2007-2017.ÍNDICE SPI 12.

ANEXO VIII. FICHAS AVALIACIÓN DOS IMPACTOS SOCIOECONÓMICOS.

ANEXO IX. PARTICIPACIÓN PÚBLICA.

ANEXO X. INFORME SOBRE As PROPOSTAS, OBSERVACIÓNS E SUXESTIÓNS

PROPOSTAS, OBSERVACIÓNS E SUXESTIÓNS PRESENTADAS

Informe sobre as propostas, observacións e suxestións recibidas no proceso de consulta pública.

Propostas, observacións e suxestións recibidas e respostas enviadas.

AlegaciónCódigoInteresadoNº ObservaciónsResposta
Descargar documento de Alegación 001 Particular  de Vega de Espinareda  Descargar documento de Respuesta
Descargar documento de Alegación 002  Ríos del Bierzo Descargar documento de Respuesta
Descargar documento de Alegación 003 Iberdriola Generación, S.A.U.  Descargar documento de Respuesta
Descargar documento de Alegación 004 Asociación de Traídas de Aguas (COXAPO)  Descargar documento de Respuesta
Descargar documento de Alegación 005  Gas Natural Fenosa Generación, S.L.U. Descargar documento de Respuesta
Descargar documento de Alegación 006 Concello de Vigo  Descargar documento de Respuesta
Descargar documento de Alegación 007 Fundación Nueva Cultura del Agua  Descargar documento de Respuesta
Descargar documento de Alegación 008 Asociación Española de Hidrogeólogos, Asociación Internacional de Hidrogeólogos, Club del Agua Subterránea  Descargar documento de Respuesta
Descargar documento de Alegación 009

SEO Birdlife 

Descargar documento de Respuesta
Descargar documento de Alegación 010 Asociación de Empresarios Gandeiros e Agricultores da Limia (ADEGAL)   6 Descargar documento de Respuesta
    TOTAL  40  

 

AVALIACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉXICA

DOCUMENTO AMBIENTAL ESTRATÉXICO

INFORME AMBIENTAL

PUBLICACIÓN BOE INFORME AMBIENTAL

 OUTROS DOCUMENTOS

INFORME DA DIRECCIÓN XERAL DA AUGA

RESUMEN PLAN ESPECIAL DE SECA

ACORDO XUNTA DE GOBERNO

INFORME PRECEPTIVO DO CAD

EXPLICACIÓN DE VOTO IBERDROLA

PLAN ESPECIAL DE SECA ANO 2007 ( Orde MAM/698/2007, dO 21 de marzo ). DEROGADO POLA ORDE TEC/1399/2018, de 28 de novembro (BOE de 26 de decembro de 2018)

Protección de datos de carácter persoal

Adaptamos a nosa política de tratamento de datos de carácter persoal á normativa europea.

Regulamento europeo de protección de datos de carácter persoal. Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeo e do Consello, do 27 de abril de 2016, relativo á protección das persoas físicas no que respecta ao tratamento de datos persoais e á libre circulación destes datos e polo que se derroga a Directiva 95/46/CE (Regulamento xeral de protección de datos, RGPD)

Responsable do tratamento

O responsable do tratamento dos datos de carácter persoal é a Confederación Hidrográfica do Miño-Sil, O.A.

Delegado de protección de datos

Para cumprir coas nosas obrigacións, designouse como Delegado de Protección de Datos ao Xefe de Área de Secretaría Xeral, a quen pode dirixirse a través das seguintes vías:

Email: edominguez@chminosil.es

Correo postal: Rúa Curros Enríquez, nº 4, 2º. 32003, Ourense,


Dereitos das persoas interesadas

O RGPD recoñece ás persoas interesadas os dereitos de acceso, rectificación, oposición, supresión (“dereito ao esquecemento”), limitación do tratamento, portabilidad e non ser obxecto de decisións individualizadas.

  • Dereito de acceso: pode dirixirse ao responsable do tratamento para coñecer se está a tratar ou non os seus datos de carácter persoal.
  • Dereito de rectificación: pode obter a rectificación dos seus datos persoais que sexan inexactos ou incompletos.
  • Dereito de supresión (“o dereito ao esquecemento”): ten dereito á supresión dos seus datos nos supostos contemplados na normativa.
  • Dereito á limitación do tratamento: pode solicitar que se suspenda o tratamento dos datos en determinadas circunstancias.
  • Dereito á portabilidad dos datos: pode solicitar os seus datos persoais, que se lle facilitasen en formato estruturado, de lectura mecánica e interoperable, para a súa transmisión a outro responsable.
  • Dereito de oposición: pode opoñerse ao tratamento dos seus datos persoais en determinados supostos.
  • Dereito a non ser obxecto de decisións individualizadas: pode solicitar non ser obxecto de decisións baseadas unicamente no tratamento automatizado.

A regulación destes dereitos atópase nos artigos 15 e seguintes do Regulamento Xeral de Protección de Datos.

O exercicio destes dereitos é gratuíto, e debe formularse mediante petición por escrito dirixida ao Presidente da Confederación Hidrográfica do Miño-Sil que pode ser presentada:

  • En calquera das oficinas de rexistro do organismo, ou noutras oficinas de asistencia en materia de rexistros.
  • Por correo, dirixido á Confederación Hidrográfica do Miño-Sil, Rúa Curros Enríquez nº 4, 2º. 32003, Ourense.
  • Telemáticamente, a través do Rexistro Electrónico Xeral da Administración Xeral do Estado.

A CHMS, como responsable do tratamento, debe facilitarlle información relativa á súa solicitude no prazo de 1 mes a partir da recepción da mesma. Este prazo poderá prorrogarse outros 2 meses en caso necesario, tendo en conta a especial complexidade e o número de solicitudes.

No suposto no que non se lle conceda o exercicio do dereito, deberá ser informado no mesmo prazo dun mes dos motivos da negativa.

Rexistro de actividades de tratamento
As actividades de tratamento de datos persoais que realiza a Confederación Hidrográfica do Miño-Sil, O.A. son as seguintes (para obter información detallada, pique sobre a actividade que desexe):

Código      Actividade de tratamento
01 SG        Xestión de recursos humanos (rexistro de persoal, nómina, control de presenza)
02 SG        Plan de pensións
03 SG        Mantemento do rexistro de axentes ambientais
04 SG        Seguro de accidentes do persoal
05 CA        Tramitación de expedientes de verteduras
06 CA        Tramitación de expedientes de concesións e autorizacións
07 SG        Atención cidadá (suxestións, reclamacións, solicitudes de información, solicitudes de acceso a arquivos)
08 SG        Axudas sociais ao persoal da CHMS
09 SG        Xestión de pagos e cobros
10 SG        Procedementos de responsabilidade patrimonial
11 SG        Recursos humanos (provisión de postos)
12 CA        Rexistro de augas
13 CA        Procedementos sancionadores
14 DT        Expropiacións
15 SG        Prevención de riscos laborais
16 SG        Rexistro de entrada e saída de documentos
17 SG        Tramitación de expedientes de contratación
18 CA        Comunidades de usuarios
19 SG        Xestión recadatoria
20 SG        Órganos colexiados
21 SG        TIC (xestión de usuarios e permisos)
22 OPH/ DT/ CA Trámites de información pública
23 DT        Elencos de regadíos
24 P          Relacións institucionais
25 SG        Recursos administrativos
26 SG        Publicidade de composición e acordos das mesas de contratación

27 SG        Prevención de riscos laborais – Medidas especiais COVID-19


Autoridade de control

A autoridade de control sobre protección de datos en España é a Axencia Española de Protección de Datos, á que pode dirixirse a través do seu portal.

https://www.aepd.es/

Antes de interpoñer unha reclamación sobre dereitos ante a AEPD, é necesario dirixirse á CHMS.

Se non recibe resposta no prazo ou se considera que a resposta non foi adecuada, poderá interpoñer unha reclamación na AEPD.

Outros documentos de interese

Consulta Pública de los documentos iniciales del proceso de planificación hidrológica 2021-2027.

De acuerdo con la Resolución de la Dirección General del Agua, de 15 de octubre de 2018 (BOE de 19 de octubre) se inicia el período de consulta e información pública, durante seis meses —a contar desde el día siguiente a la publicación en el BOE—, de los documentos iniciales del proceso de planificación hidrológica 2021-2027 de la parte española de la Demarcación Hidrográfica del Miño-Sil , documentos "Programa, Calendario, Estudio General sobre la Demarcación y Fórmulas de Consulta".

Durante el mencionado período se podrán realizar las propuestas, observaciones y sugerencias que se estimen convenientes dirigidas a la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil.

Los mencionados documentos iniciales "Programa, Calendario, Estudio General sobre la Demarcación y Fórmulas de Consulta", así como el proyecto de participación pública, se pueden consultar y descargar en los siguientes enlaces:

 

MEMORIA DOCUMENTOS INICIALES

ANEJOS A LA MEMORIA

PROYECTO DE PARTICIPACIÓN PÚBLICA

RESUMEN

FOLLETO

VIDEO

Consulta Pública de los documentos iniciales del proceso de planificación hidrológica 2021-2027. (2)

De acuerdo con la Resolución de la Dirección General del Agua, de 15 de octubre de 2018 (BOE de 19 de octubre) se inicia el período de consulta e información pública, durante seis meses —a contar desde el día siguiente a la publicación en el BOE—, de los documentos iniciales del proceso de planificación hidrológica 2021-2027 de la parte española de la Demarcación Hidrográfica del Miño-Sil , documentos "Programa, Calendario, Estudio General sobre la Demarcación y Fórmulas de Consulta".

Durante el mencionado período se podrán realizar las propuestas, observaciones y sugerencias que se estimen convenientes dirigidas a la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil.

Los mencionados documentos iniciales "Programa, Calendario, Estudio General sobre la Demarcación y Fórmulas de Consulta", así como el proyecto de participación pública, se pueden consultar y descargar en los siguientes enlaces:

 

MEMORIA DOCUMENTOS INICIALES

ANEJOS A LA MEMORIA

PROYECTO DE PARTICIPACIÓN PÚBLICA

RESUMEN

FOLLETO

VIDEO

INFORMACIÓN PÚBLICA DE LA REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LA EVALUACIÓN PRELIMINAR DEL RIESGO DE INUNDACIÓN (EPRI). 2º CICLO

18 Septiembre 2018

De acuerdo con el apartado 1 del artículo 21 del Real Decreto 903/2010, de 9 de julio, de evaluación y gestión de riesgos de inundación, la Evaluación Preliminar de Riesgo de Inundaciones (EPRI) se actualizará a más tardar el 22 de diciembre de 2018, y a continuación cada seis años.

A tales efectos, se expone en esta página WEB y en las oficinas de la Comisaría de Aguas (Comisaría Adjunta – Calle Progreso, nº 6 – 32003 – Ourense) en horario de atención al público, la documentación de la "Revisión y Actualización de la EPRI-2º Ciclo" de la Demarcación Hidrográfica del Miño-Sil.

Se podrá consultar por una plazo de 3 meses, tras su publicación en el BOE y, dentro de ese plazo, los interesados podrán formular las observaciones y sugerencias que consideren oportunas ante la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil, O.A. (Dirección: Rúa do Progreso, 6. C.P: 32.005. Ourense), o por cualquier otro medio previsto en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, teniendo en cuenta respecto a la forma de presentación las obligaciones derivadas del artículo 14 de dicha norma.

EPRI - 2º ciclo

(Revisión y Actualización de la Evaluación Preliminar de Riesgos de Inundación).

ENLACE FASES PREVIAS

DUDAS Y COMENTARIOS

Con el objetivo de enriquecer y mejorar esta documentación que pretenden reducir las consecuencias negativas de las inundaciones sobre la población, las actividades económicas, el medio ambiente y el patrimonio cultural en base a lo dispuesto en la Directiva 2007/60/CE y el Real Decreto 903/2010, se habilita la siguiente dirección electrónica:

VERSIÓN SOMETIDA A INFORME DO CONSELLO DA AUGA DA DEMARCACIÓN

En los siguientes enlaces se puede consultar la versión consolidada del PLAN ESPECIAL EN SITUACIONES DE ALERTA Y EVENTUAL SEQUÍA DE LA DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL MIÑO-SIL (PES), tras los cambios realizados como consecuencia de las aportaciones recibidas durante el proceso de consulta pública de tres meses iniciado mediante la Resolución de la Dirección General del Agua de 18 de diciembre de 2017, (BOE del 21 de diciembre de 2017) hasta el 22 de marzo de 2018, y de las oportunidades de mejora resultado de las reuniones de trabajo mantenidas con la Dirección General del Agua del MAPAMA, dentro del proceso de coordinación y armonización de los Planes Especiales de Sequía de las demarcaciones hidrográficas intercomunitarias.

Asimismo es posible la descarga del informe sobre las observaciones, propuestas y sugerencias recibidas durante el precitado periodo de consulta pública y de los principales cambios llevados a cabo, así como todos los escritos recibidos y las respuestas motivadas a los mismos.

De la misma forma se recogen aquí los documentos asociados al proceso de evaluación ambiental estratégica asociado, en cumplimiento del artículo 29 y siguientes de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental.

Esta versión del PES será sometida a informe del Consejo del Agua de la demarcación en observancia del artículo 27.2 de la Ley 10/2001, de 5 de julio, del Plan Hidrológico Nacional.

PLAN ESPECIAL EN SITUACIONES DE ALERTA Y EVENTUAL SEQUÍA DE LA DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL MIÑO-SIL (PES). VERSIÓN CONSEJO DEL AGUA DE LA DEMARCACIÓN (CAD)

MEMORIA Y ANEXOS

               MEMORIA

               ANEXO I. RÉGIMEN DE CAUDALES ECOLÓGICOS MÍNIMOS EN SITUACIONES DE SEQUÍA PROLONGADA.

               ANEXO II. LISTADO DE UNIDADES DE DEMANDA.

               ANEXO III. LISTADO DE UNIDADES DE DEMANDA. MODELOS DE AQUATOOL.

               ANEXO IV. ANÁLISIS DE SEQUÍAS HISTÓRICAS. PERÍODO 1940-1983. ÍNDICE INP

               ANEXO V. ANÁLISIS DE SEQUÍAS HISTÓRICAS. PERÍODO 1940-1991. ÍNDICE SPI 12.

               ANEXO VI. ANÁLISIS DE SEQUÍAS HISTÓRICAS. PERÍODO 1991-2007. ÍNDICE SPI 12

               ANEXO VII. ANÁLISIS DE SEQUÍAS HISTÓRICAS. PERÍODO 2007-2017.ÍNDICE SPI 12

               ANEXO VIII. FICHAS EVALUACIÓN DE LOS IMPACTOS SOCIOECONÓMICOS

               ANEXO IX. PARTICIPACIÓN PÚBLICA

               ANEXO X. INFORME SOBRE LAS PROPUESTAS, OBSERVACIONES Y SUGERENCIAS

PROPUESTAS, OBSERVACIONES Y SUGERENCIAS PRESENTADAS

               Informe sobre las propuestas, observaciones y sugerencias recibidas en el proceso de consulta pública.

               Propuestas, observaciones y sugerencias recibidas y respuestas enviadas.

AlegaciónCódigoInteresadoNº ObservacionesRespuesta
Descargar documento de Alegación 001 Particular  de Vega de Espinareda  Descargar documento de Respuesta
Descargar documento de Alegación 002  Ríos del Bierzo Descargar documento de Respuesta
Descargar documento de Alegación 003 Iberdriola Generación, S.A.U.  Descargar documento de Respuesta
Descargar documento de Alegación 004 Asociación de Traídas de Aguas (COXAPO)  Descargar documento de Respuesta
Descargar documento de Alegación 005  Gas Natural Fenosa Generación, S.L.U. Descargar documento de Respuesta
Descargar documento de Alegación 006 Concello de Vigo  Descargar documento de Respuesta
Descargar documento de Alegación 007 Fundación Nueva Cultura del Agua  Descargar documento de Respuesta
Descargar documento de Alegación 008 Asociación Española de Hidrogeólogos, Asociación Internacional de Hidrogeólogos, Club del Agua Subterránea  Descargar documento de Respuesta
Descargar documento de Alegación 009

SEO Birdlife 

Descargar documento de Respuesta
Descargar documento de Alegación 010 Asociación de Empresarios Gandeiros e Agricultores da Limia (ADEGAL)   6 Descargar documento de Respuesta
    TOTAL  40  

 

EVALUACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉGICA

               DOCUMENTO AMBIENTAL ESTRATÉGICO

               INFORME AMBIENTAL

               PUBLICACIÓN BOE INFORME AMBIENTAL

               INFORME DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL AGUA

               RESUMEN PLAN ESPECIAL DE SEQUÍA

 

Este sitio web utiliza cookies propias y de terceros para su funcionamiento, para mantener la sesión y personalizar la experiencia del usuario. Para más información sobre las cookies utilizadas consulta nuestra Política de Cookies.