Convenios

O artigo 48 da Lei 40/2015, do 1 de outubro, de Réxime Xurídico do Sector Público, establece que as Administracións públicas e os seus organismos públicos, no ámbito das súas respectivas competencias, poderán subscribir convenios con suxeitos de dereito público e privado, co fin de mellorar a eficiencia da xestión pública, facilitar a utilización conxunta de medios e servizos públicos, contribuír á realización de actividades de utilidade pública e cumprir coa lexislación de estabilidade orzamentaria e sustentabilidade financeira.

A Confederación Hidrográfica do Miño-Sil como organismo autónomo adscrito ao Ministerio de Agricultura e Pesca, Alimentación e Medio Ambiente a través da Dirección Xeral da auga, subscribe cada ano, distintos Convenios coa Xunta de Galicia, Deputacións Provinciais, Concellos e Universidades Públicas, ademais doutros entes públicos e privados.
Conforme ao establecido no artigo 8.1. b) da Lei 19/2013, do 9 de decembro, de transparencia, acceso á información pública e bo goberno, a CHMS, Ou.A. ten a obrigación de publicar de forma periódica e actualizada información relativa aos convenios subscritos, polo que desde xaneiro de 2014, toda a información relativa aos convenios outorgados por este organismo atópase publicada no Portal de Transparencia. 

 

Este sitio web utiliza cookies propias y de terceros para su funcionamiento, para mantener la sesión y personalizar la experiencia del usuario. Para más información sobre las cookies utilizadas consulta nuestra Política de Cookies.