Orgánica

1. Administración Hidráulica Estatal

1.1. Estado

a. Lei 6/1997, de 14 de abril, de Organización e Funcionamento da Administración Xeral do Estado.

1.2. Ministerio de Agricultura, Alimención e Medio Ambiente

a. Real Decreto 1887/2011, de 30 de decembro, polo que se establece a estructura orgánica básica dos departamentos ministeriais.

b. Real Decreto 1823/2011, de 21 de decembro, polo que se reestructuran os departamentos ministeriais.

c. Real Decreto 1443/2010, de 5 de novembro, polo que se desenrola a estructura orgánica básica do Ministerio de Medio Ambente, e Medio Rural e Mariño. 

d. Real Decreto 1383/2009, de 28 de agosto, polo que se determina a composición, estructura orgánica e funcionamento do Consello Nacional da Auga.

e. Orden ARM/939/2011, de 13 de abril, sobre delegación de competencias no ámbito do Ministerio de Medio Ambente, e Medio Rural e Mariño.

1.3. Demarcacións Hidrográficas

a. Real Decreto 125/2007, de 2 de febreiro, polo que se fixa o ámbito territorial das demarcacións hidrográficas.

b. Real Decreto 126/2007, de 2 de febreiro, por el que se fixan a composición, funcionamento e atribucións dos comités de autoridades competentes das demarcación.

c. Real Decreto 1365/2011, de 7 de outubro, polo que se establece a composición, estructura e funcionamento do Consello da Auga da demarcación da parte española da Demarcación Hidrográfica do Miño-Sil.

1.4. Organismos de bacía

a. Real Decreto 650/1987, de 8 de maio, polo que se fixa a definición dos ámbitos territoriais dos Organismos de bacía e dos plans hidrolóxicos.

b. Real Decreto 984/1989, de 28 de xullo, polo que se fixa a estructura orgánica e funcións das Unidades dependentes da Presidencia das Confedereacións Hidrográficas.

1.5. Confederación Hidrográfica do Miño-Sil

a. Real Decreto 266/2008, de 22 de febreiro, polo se modifica a Confederación Hidrográfica do Norte e se divide en Confederación Hidrográfica do Miño-Sil e Confederación Hidrográfica do Cantábrico.

b. Resolución do 20 de xullo de 2012, da Secretaría de Estado de Medio Ambiente, pola que se resolve a convocatoria de libre designación, efectuada por Orde AAA/1162/2012, do 23 de maio (nomeamento do Presidente da Confederación Hidrográfica do Miño-Sil).

Este sitio web utiliza cookies propias y de terceros para su funcionamiento, para mantener la sesión y personalizar la experiencia del usuario. Para más información sobre las cookies utilizadas consulta nuestra Política de Cookies.