Risco de Inundación na bacía

As inundacións constitúen un risco natural que ó longo do tempo provocaron a perda de vidas humanas e ocasionaron custosos danos materiais, polo que a loita contra os seus efectos negativos non só require de solucións estructurais, senon tamén doutras non estructurais como a implantación de sistemas de alerta, a corrección hidrolóxico - forestal e a correcta aplicación das medidas de ordenación do territorio.

Estas consideracións foron recollidas en normas europeas e estatais como a Directiva 2000/60/CE ou Directiva Marco sobre a Auga, a Directiva 2007/60/CE relativa á avaliación e á xestión dos riscos de inundación e o Real Decreto 903/2010 de avaliación e xestión de riscos de inundación. Todas elas teñen como obxectivo reducir as consecuencias negativas sobre a vida humana, o medio ambiente, o patrimonio cultural, a actividade económica e as infraestructuras. Neste sentido, o establecemento de Áreas con Risco Potencial Significativo de Inundación (ARPSIs) constitúe unha ferramenta fundamental na prevención das consecuencias de posibles inundacións. A combinación e ponderación dos factores físicos e de ocupación do territorio cos datos específicos sobre inundacións no pasado, así como a experiencia por parte dos axentes implicados, facilitaron as ferramentas precisas para a elección das zonas inundables finalmente seleccionadas como ARPSIs.

Estes cauces estudiaranse baixo un enfoque multidisciplinar, por unha parte xeomorfolóxico-histórico e por outra parte dende unha modelización hidrolóxica - hidráulica. O obxectivo final será xerar os mapas de perigrosidade con representación da extensión previsible de inundación, calados da auga e velocidades alcanzadas para diversos escenarios de probabilidade de recorrencia. En fases posteriores xeraranse Mapas de Risco de Inundación e Plans de Xestión do Risco de Inundación, para cada cauce seleccionado como ARPSIs.

A Confederación Hidrográfica do Miño-Sil completou xa a primeira das fases, a elaboración da Avaliación Preliminar do Risco de Inundación (EPRI) e a Identificación das Áreas con Risco Potencial Significativo de Inundación (ARPSIS) do territorio español da Demarcación Hidrográfica do Miño-Sil, vixente dende o pasado 14 de decembro de 2011, tras ser aprobada polo Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino e ser remitida á Comisión Europea.

A documentación pode ser consultada a continuación ou no seguiente enlace: http://cdr.eionet.europa.eu/es/eu/colttzlkw/envtx0_qw

EPRI Miño-Sil

Durante un período de tres meses contados dende o 17 de xaneiro de 2014, sométense a consulta pública os mapas de perigosidade e risco de inundación e a delimitación das canles públicas, zonas de servidume, policía e fluxo preferente das áreas con risco potencial significativo de inundación e zonas inundables de interese do territorio español da demarcación hidrográfica do Miño-Sil.


 INFORMACIÓN CARTOGRÁFICA.

Todos os mapas e delimitacións poderán consultarse no visor cartográfico do Sistema Nacional de Cartografía de Zonas Inundables:

METODOLOXÍA

Poderá descargarse un resumo da metodoloxía desenvolvida para a elaboración da información sometida a consulta pública no seguinte enlace: 

DÚBIDAS, COMENTARIOS E SUXESTIÓNS.

Os interesados poderán formular ante a Confederación Hidrográfica do Miño-Sil as súas dúbidas, comentarios e suxestións sobre os documentos sometidos a consulta pública. Ademais, co obxectivo de enriquecer e mellorar esta documentación que pretenden reducir as consecuencias negativas das inundacións sobre a poboación, as actividades económicas, o medio e o patrimonio cultural sobre a base do disposto na Directiva 2007/60/CE e o Real Decreto 903/2010, habilítase a dirección electrónica: 

 

Proyecto RISC_ML Proyecto RISC_ML

Proyecto RAIA TERMAL Proyecto RAIA TERMAL

Proyecto MIGRA MIÑO Proyecto MIGRA MIÑO

  Proyecto Fronteira Esquecida Proyecto Froteira Esquecida

Proyecto POCTEP Albufeira Proyecto POCTEP Albufeira

Logo Plan Resiliencia

Este sitio web utiliza cookies propias y de terceros para su funcionamiento, para mantener la sesión y personalizar la experiencia del usuario. Para más información sobre las cookies utilizadas consulta nuestra Política de Cookies.