Taxas e Canons

NOTA ANUNCIO: Xestión das autoliquidacións do canon por utilización das augas continentais para a produción de enerxía eléctrica no ano 2022

“O Tribunal Supremo declarou a nulidade da disposición transitoria segunda e da disposición adicional primeira, segundo parágrafo, do Real Decreto 198/2015, do 23 de marzo, polo que se desenvolve o artigo 112 bis do texto refundido da Lei de Augas e regúlase o canon por utilización das augas continentais para a produción de enerxía eléctrica - canon hidroeléctrico- nas demarcacións intercomunitarias.

Como consecuencia do anterior, o canon hidroeléctrico só será aplicable a:

• Concesións hidroeléctricas outorgadas despois da entrada en vigor da Lei 15/2012, do 27 de decembro, de medidas fiscais para a sustentabilidade enerxética, a partir do 1 de xaneiro de 2013.
• Concesións anteriores cuxas condicións sexan revisadas e adaptadas á regulación do canon establecida no artigo 112 bis da Lei de Augas.”


 As leis anuais de orzamentos establecen disposicións relativas á ordenación da actividade económica e orzamentaria para cada exercicio, entre elas as referidas aos tributos, como taxas e canons.

Estudos económicos sobre os cánones e tarifas a satisfacer polos beneficiarios das obras hidráulicas declaradas como de interese xeral (artigo 131 do Real Decreto 1/2001)

Este sitio web utiliza cookies propias y de terceros para su funcionamiento, para mantener la sesión y personalizar la experiencia del usuario. Para más información sobre las cookies utilizadas consulta nuestra Política de Cookies.