Taxas e Canons

CANONES DE REGULACIÓN E TARIFAS DE UTILIZACIÓN DA AUGA

RESOLUCIÓN DA CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DO MIÑO-SIL, O.A.

APROBACIÓN DEFINITIVA DA LIQUIDACIÓN DOS CANONS DE REGULACIÓN E AS TARIFAS DE UTILIZACIÓN DA AUGA PARA OS USUARIOS DE OBRAS HIDRÁULICAS NO ÁMBITO DA BACÍA DO MIÑO-SIL, CORRESPONDENTES AO EXERCICIO 2024 (PDF-202,47KB)

NOVA REGULACIÓN DO CANON HIDROELÉCTRICO

O canon pola utilización de augas continentais para a produción de enerxía eléctrica creouse polo artigo 29 da Lei 15/2012, do 29 de decembro, que introduciu un novo artigo 112 bis no Texto Refundido da Lei de Augas (TRLA). A Disposición transitoria primeira da devandita Lei 15/2012 establecía que o canon só sería esixible a partir da revisión das condicións de cada concesión.

A Lei 7/2022, do 8 de abril, de residuos e chans contaminados para unha economía circular, derrogou a citada disposición transitoria primeira da Lei 15/2012 e, en consecuencia, a partir da súa entrada en vigor o 10 de abril de 2022 devéngase o canon hidroeléctrico pola utilización das augas continentais para a produción de enerxía eléctrica, ao desvincularse da adaptación das concesións.

O réxime xurídico do canon é o establecido no artigo 112 bis TRLA e no Real Decreto 198/2015, do 23 de marzo. Ambas as normas foron modificadas pola Lei 2/2022, do 8 de abril, de residuos e chans contaminados para unha economía circular.

A autoliquidación e pago do tributo correspondente ao ano 2022 realizaranse no mes de marzo de 2023.


As leis anuais de orzamentos establecen disposicións relativas á ordenación da actividade económica e orzamentaria para cada exercicio, entre elas as referidas aos tributos, como taxas e canons.

Estudos económicos sobre os cánones e tarifas a satisfacer polos beneficiarios das obras hidráulicas declaradas como de interese xeral (artigo 131 do Real Decreto 1/2001)

Este sitio web utiliza cookies propias y de terceros para su funcionamiento, para mantener la sesión y personalizar la experiencia del usuario. Para más información sobre las cookies utilizadas consulta nuestra Política de Cookies.