Impresos

ImpresosA través deste apartado de Impresos poderá acceder aos impresos de solicitude de cada un dos procedementos que se realizan na Confederación Hidrográfica do Miño - Sil.

Por outra parte, queremos informarlle que poderá presentar ditas solicitudes, xunto coa documentación requerida, nos lugares que se relacionan:

  • Nas oficinas de rexitro do órgano administrativo ao que se dirixan.
  • Nas oficinas do rexistro de calquera órgano administrativo pertencente á Administración Xeral do Estado, ou dos Organismos públicos vinculados ou dependetes dela.
  • Nas oficinas de corres no xeito establecido reglamentariamente.
  • Nas representacións diplomáticas e oficinas consulares de España no extranxeiro,
  • Nos rexistros das administracións das comunidades autónomas.
  • Nos rexistros das entidades que integran a administración local: sempre que, previamente, se suscribiran ao correspondente convenio.
  • A través da ventanilla única regulada no artigo 18 da Lei 17/2009, de 23 de novembro, sobre o libre acceso ás actividades de servizos e o seu exercizo, en relación cos servizoz incluídos no ámbito territorial de dita norma.
  • No portal www.eugo.es, que é ventanilla única regulada nos artigos 18 e 19 da Lei 17/2009, de 23 de novembro, sobre o libre acceso ás actividades de servizos e o seu exercicio en relación soamente cos servizos incluidos no ámbito de aplicación de dita norma.
  • A través do rexistro electrónico da sede electrónica do Ministerio de Agricultura, Alimentación e Medio Ambiente.

Acordo do Presidente da Confederación Hidrográfica do Miño-Sil, en relación coa continuación de determinados procedimentos administrativos afectados polo Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, polo que se declara o estado de alarma para a xestión da situación de crise sanitaria ocasionada polo COVID-19.

Lei 39/2015, de 1 de outubro, del Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas.

Lei 40/2015, de 1 de outubro, de Réxime Xurídico do Sector Público.

Real Decreto 1671/2009 de 6 de novembro, polo que se desenrola parcialmente a Lei 11/2007, de 22 de xuño, de acceso electrónico dos ciudadáns aos servizos públicos.

Orden ARM/598/2010, de 4 de marzo, pola que se crea a Sede Electrónica do Ministerio de Medio Ambiente, e Medio Rural e Mariño.

Orden ARM/1358/2010, de 19 de mayo, pola que se crea e regula o Rexistro Electrónico do Ministerio de Medio Ambiente, e Medio Rural e Mariño.

Real Decreto 3/2010 de 8 de xaneiro, polol que se regula o Esquema Nacional de Seguridade no ámbito da Administración Electrónica.

Real Decreto 4/2010 de 8 de xaneiro, polo que se regula o Esquema Nacional de Interoperabilidade no ámbito da Administración Electrónica.

Resolución de 18 de marzo de 2010, da Subsecretaría, pola que se publica o Convenio de colaboración entre o Ministerio de Medio Ambiente, e Medio Rural e Mariño e a Confederación Hidrográfica do Miño-Sil, para a utilización compartida da Sede Electrónica Central do Ministerio de Medio Ambiente, e Medio Rural e Mariño.

Convenio de colaboración entre o Ministerio de Medio Ambiente, e Medio Rural e Mariño e a Confederación Hidrográfica do Miño-Sil para a utilización compartida do rexistro electrónico del Ministerio de Medio Ambiente, e Medio Rural e Mariño.

Este sitio web utiliza cookies propias y de terceros para su funcionamiento, para mantener la sesión y personalizar la experiencia del usuario. Para más información sobre las cookies utilizadas consulta nuestra Política de Cookies.