CHMS

Esquema de Temas Importantes (ETI) 2016-2021 versión definitiva consolidada

De acordo coa Resolución da Dirección General del Agua, de 26 de decembro de 2013 (BOE de 30 de decembro de 2013), iniciouse o período de consulta pública durante seis meses, do Esquema provisional dos Temas Importantes (EpTI) en materia de xestión das augas da parte española da Demarcación Hidrográfica do Miño-Sil do ciclo de planificación hidrolóxica 2016-2021.

Unha vez transcorrido este plazo que finalizou o 30 de xuño de 2014, recibíronse 23 escritos de observacións e suxestións, cun total de 136 propostas. Pódense consultar tanto os citados escritos como as citadas observacións no seguiente enlace:

AlegaciónCódigoInteresadoNº ObservacionesResposta
Descargar documento de Alegación 001 AAVV Lavandeira (Asociación de veciños) 3 Descargar documento de Respuesta
Descargar documento de Alegación 002 Comisión de límites (Administración Estatal) 0 Descargar documento de Respuesta
Descargar documento de Alegación 003 DGP. Civil (Administración Estatal) 3 Descargar documento de Respuesta
Descargar documento de Alegación 004 AAVV Achas-Gorgullón (Regantes)  1 Descargar documento de Respuesta
Descargar documento de Alegación 005  Asociación gallega de pizarristas (Minería) 10 Descargar documento de Respuesta
Descargar documento de Alegación 006  Clúster pizarra (Minería) 10 Descargar documento de Respuesta
Descargar documento de Alegación 007 Federación Nacional de la Pizarra (Minería)  10 Descargar documento de Respuesta
Descargar documento de Alegación 008 Ayto Castropodame (Entidades Locais)  1 Descargar documento de Respuesta
Descargar documento de Alegación 009 Ayto Villafranca (Entidades Locais)  1 Descargar documento de Respuesta
Descargar documento de Alegación 010 Univ. Vigo (Universidad)  15 Descargar documento de Respuesta
Descargar documento de Alegación 011  Ayto Ponferrada (Entidades Locais) 1 Descargar documento de Respuesta
Descargar documento de Alegación 012  Adegal (Regantes) 2 Descargar documento de Respuesta
Descargar documento de Alegación 013  Asoc. Gallega de áridos (Minería)  8 Descargar documento de Respuesta
Descargar documento de Alegación 014  Endesa (Industria Energética) 10 Descargar documento de Respuesta
Descargar documento de Alegación 015 AAVV San Tomé (Asociación de veciños)  1 Descargar documento de Respuesta
Descargar documento de Alegación 016 Clúster del Granito (Minería)  11 Descargar documento de Respuesta
Descargar documento de Alegación 017 Gas natural (Industria Enerxética)  6 Descargar documento de Respuesta
Descargar documento de Alegación 018 Iberdrola (Industria Enerxética)  11 Descargar documento de Respuesta
Descargar documento de Alegación 019  Coxapo (Particulares) 6 Descargar documento de Respuesta
Descargar documento de Alegación 020  Hormigones Valle-Miñor (Minería) 8 Descargar documento de Respuesta
Descargar documento de Alegación 021 Canteira do Penedo (Minería) 8 Descargar documento de Respuesta
Descargar documento de Alegación 022 Cámara Mineira Galicia (Minería) 6 Descargar documento de Respuesta
Descargar documento de Alegación 023 Asoc. Provincial de Graniteiros (Minería) 4 Descargar documento de Respuesta
    TOTAL  136  
 

Dacordo co artigo 79.6º) do Real Decreto 907/2007, de 6 de xullo, polo que se aproba o Regulamento da Planificación Hidrolóxica, a CHMS elaborou un informe sobre as propostas, observacións e suxestións presentadas, que se pode consultar no siguiente enlace:

INFORME RESPOSTA PROPOSTAS, OBSERVACIÓNS E SUXESTIÓNS EPTI

Das propostas, observacións e suxestións formuladas, incorporáronse as tidas en conta ao documento definitivo do Esquema de Temas Importantes (ETI) en materia de xestión de augas da demarcación. O ETI pódese visualizar por completo no siguiente enlace:

ESQUEMA DE TEMAS IMPORTANTES (ETI) EN MATERIA DE GESTIÓN DE LAS AGUAS DE LA DEMARCACIÓN

O Cosello da Auga da Demarcación (CAD) da parte española da Demarcación Hidrográfica do Miño-Sil, emitiu, dacuerdo co artigo 79.6º) do Regulamento da Planificación Hidrolóxica, informe preceptivo favorable ao ETI, na sua sesión celebrada o 26 de setembro de 2014. El informe emitido pode consultarse no siguiente enlace:

INFORME DO CAD


Votos particulares:

 1. ENDESA GENERACIÓN, S.A.
 2. GAS NATURAL FENOSA GENERACIÓN
 3. IBERDROLA GENERACIÓN

Esquema de Temas Importantes (ETI) 2009-2015 versión definitiva consolidada

De acuerdo Resolución de la Dirección General del Agua (BOE» núm. 183, de 30 de julio de 2008) por la que se inició el período de consulta pública durante seis meses de los documentos «Esquema provisional de temas importantes» del proceso de planificación hidrológica correspondientes a las Demarcaciones Hidrográficas del Guadalquivir y del Segura y de la parte española de las Demarcaciones Hidrográficas del Cantábrico, Miño-Sil, Duero, Tajo, Guadiana y Ebro.

Una vez transcurrido este plazo que finalizó el 31 de enero de 2009, se recibieron 5 cinco documentos de alegaciones, observaciones y sugerencias.

De acuerdo con el artículo 79.6º) del Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Planificación Hidrológica, la CHMS ha elaborado un informe sobre las propuestas, observaciones y sugerencias presentadas, que se puede consultar en el siguiente enlace:

INFORME RESPUESTA PROPUESTAS, OBSERVACIONES Y SUGERENCIAS EPTI

De las propuestas, observaciones y sugerencias formuladas, se han incorporado las tenidas en cuenta al documento definitivo del Esquema de Temas Importantes (ETI) en materia de gestión de aguas de la demarcación. El ETI se puede visualizar al completo en el siguiente enlace:

ESQUEMA DE TEMAS IMPORTANTES (ETI) EN MATERIA DE GESTIÓN DE LAS AGUAS DE LA DEMARCACIÓN

Nota Legal

Confederación Hidrográfica do Miño-Sil infórmalle que o acceso ás páxinas web chminosil.es, chmiñosil.es, chms.es e todos os seus subdominios e directorios incluídos baixo esta, así como os servizos ou contidos que a través del se poden obter, están suxeitos aos termos que se detallan nesta Nota Legal, sen prexuízo de que o acceso a algún dos devanditos servizos ou contidos puideran precisar da aceptación dunhas Condicións Xerais adicionais.

Por iso, se as consideracións detalladas nesta Nota Legal non son da súa conformidade, pregamos non faga uso do Portal, xa que calquera uso que faga deste ou dos servizos e contidos nel incluídos implicará a aceptación dos termos legais recollidos neste texto.

Confederación Hidrográfica do Miño-sil resérvase o dereito a realizar cambios no Portal sen previo aviso, co obxecto de actualizar, corrixir, modificar, engadir ou eliminar os contidos do Portal ou do seu deseño. Os contidos e servizos que ofrece o Portal actualízanse periodicamente. Debido a que a actualización da información non é inmediata, suxerímoslle que comprobe sempre a vixencia e exactitude da información, servizos e contidos recollidos no Portal.

Propiedade Intelectual

Tanto o deseño do Portal e os seus códigos fonte, coma os logos, marcas, e demais signos distintivos que aparecen neste, pertencen a Confederación Hidrográfica do Miño-Sil ou entidades colaboradoras e están protexidos polos correspondentes dereitos de propiedade intelectual e industrial. Igualmente están protexidos polos correspondentes dereitos de propiedade intelectual e industrial as imaxes, etc. contidos no servidor de Confederación Hidrográfica doMiño-Sil.

O seu uso, reprodución, distribución, comunicación pública, transformación ou calquera outra actividade similar ou análoga, queda totalmente prohibida salvo que medie expresa autorización de Confederación Hidrográfica do Miño-Sil.

Confederación Hidrográfica do Miño-Sil declara o seu respecto aos dereitos de propiedade intelectual e industrial de terceiros; por iso, se considera que este sitio puidese estar a violar os seus dereitos, pregamos póñase en contacto con Confederación Hidrográfica do Miño-Sil na seguinte dirección de correo electrónico: contacto@chminosil.es

Privacidade

Confederación Hidrográfica do Miño-Sil é a entidade responsable do ficheiro de datos de carácter persoal subministrados polos usuarios do portal.

De acordo coa Lei Orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de Protección de Datos de Carácter Persoal, Confederación Hidrográfica do Miño-Sil comprométese ao cumprimento de segredo con respecto aos datos de carácter persoal e ao deber de tratalos con confidencialidade. Para estes efectos, adoptará as medidas necesarias para evitar a súa alteración, perda, tratamento ou acceso non autorizado.
A recollida e tratamento automatizado dos datos de acceso, rectificación, cancelación e oposición dos seus datos persoais que obran nos ficheiros de Confederación Hidrográfica do Miño-Sil, solicitándoo por calquera medio que deixe constancia do seu envío e da súa recepción. Para exercer os seus dereitos, poderá dirixirse ao correo electrónico: contacto@chminosil.es

Confederación Hidrográfica do Miño-Sil mantén os niveis de protección dos seus datos persoais conforme ao Real Decreto 1720/2007, do 21 de decembro, relativo ás medidas de seguridade dos ficheiros automatizados que conteñan datos de carácter persoal, e estableceu todos os medios técnicos ao seu alcance para evitar a perda, mal uso, alteración, acceso non autorizado e roubo dos datos que vostede facilite a Confederación Hidrográfica do Miño-Sil, sen prexuízo da cal as medidas de seguridade en Internet non sexan inexpugnables.

Confederación Hidrográfica do Miño-Sil resérvase a facultade de modificar a prsente Política de Privacidade para adaptala ás novidades lexislativas, xurisprudenciais ou de interpretación da Axencia Española de Protección de Datos. Neste caso, Confederación Hidrográfica do Miño-Sil anunciará os devanditos cambios, indicando claramente e coa debida antelación as modificacións efectuadas, e solicitando, en caso de que sexa necesario, a súa aceptación dos devanditos cambios.

A páxina web de Confederación Hidrográfica del Miño-Sil utiliza cookies propias e de terceiros para o seu funcionamiento, para manter a sesión e personalizar a experiencia do usuario. Para más información sobre as cookies utilizadas pode consultar a nosa Política de Cookies

Reutilización de Información

Obrigatoriedade das condicións xeráis.

As presentes condicións xeráis, dispoñibles con carácter permanente baixo “www.datos.gob.es/avisolegal”, vincularán a cualqueira axente reutilizador polo feito de facer uso dos documentos sometidos a elas.

Autorización de reutilización e cesión non exclusiva de dereitos de propiedade intelectual.

As presentes condicións xeráis permiten a reutilización dos documentos sometidos a elas para fins comerciais e non comerciais. Enténdese por reutilización o uso de documentos que obran en poder dos órganos da Administración Xeral do Estado e os demáis organismos e entidades do sector público estatal referidos no artigo 1.2 do Real Decreto 1495/2011, de 24 de outubro, polo que se desenvolve a Lei 37/2007, de 16 de novembro, sobre reutilización da información do sector público estatal, por persoas físicas ou xurídicas, con fins comerciais ou non comerciais, sempre que dito uso non constitúa unha actividade administrativa pública. A reutilización autorizada inclúe, a modo ilustrativo, actividades como a copia, difusión, modificación, adaptación, extracción, reordenación e combinación da información.

O concepto de documento é o establecido no apartado 2 do artigo 3 da Lei 37/2007, de 16 de novembro, sobre reutilización da información do sector público, polo que comprende toda información cualqueira que sexa o seu soporte material ou electrónico así como a súa forma de expresión gráfica, sonora ou en imaxe utilizada, incluindo, en consecuencia, tamén os datos nos seus niveles máis desagregados ou “en bruto”.

Esta autorización conleva, asimesmo, a cesión gratuita e non exclusiva dos dereitos de propiedade intelectual, no seu caso, correspondentes a tales documentos, autorizándose a realización de actividades de reproducción, distribución, comunicación pública ou transformación, necesarias para desenrolar a actividad de reutilización autorizada, en cualqueira modalidade e baixo cualqueira formato, para todo o mundo e polo prazo máximo permitido pola Lei.

Condicións xeráis para a reutilización.

Son de aplicación as seguintes condicións xeráis para a reutilización dos documentos sometidos a elas:

1. Está prohibido desnaturalizar o sentido da información.

2. Debe citarse a fonte dos documentos obxecto da reutilización. Esta cita poderá realizarse da siguiente maneira: “Orixe dos datos: Confederación Hidrográfica del Miño-Sil”.

3. Debe mencionarse a data da última actualización dos documentos obxecto da reutilización, sempre cando estivera incluida no documento orixinal.

4. Non se poderá indicar, insinuar o suxerir que a Confederación Hidrográfica del Miño-Sil titular da información reutilizada participa, patrocina ou apoia a reutilización que se leve a cabo con ela.

5. Deben conservarse, non alterarse nin suprimirse os metadatos sobre a data de actualización e las condicións de reutilización aplicables incluidos, no seu caso, no documento posto a disposición para a súa reutilización.

Exclusión de responsabilidade

A utilización dos conxuntos de datos se realizará por parte dos usuarios ou axentes da reutilización baixo a súa propia conta e risco, correspondéndolles en exclusiva a eles responder frente a terceiros por danos que puideran derivarse dela.

Confederación Hidrográfica del Miño-Sil non será responsable do uso que da súa información fagan os axentes reutilizadores nin tampouco dos danos sufridos ou perdas económicas que, de forma directa ou indirecta, produzan o podan producir perxuicios económicos, materiais ou sobre datos, provocados polo uso da información reutilizada.

Confederación Hidrográfica del Miño-Sil non garantiza la continuidade na posta a disposición dos documentos reutilizables, nin en contido nin en forma, nin asume responsabilidades por cualqueira erro ou omisión contido neles.

Responsabilidade do axente reutilizador

O axente reutilizador está sometido á normativa aplicable en materia de reutilización da información do sector público, incluindo o rexime sancionador previsto nol artigo 11 da Lei 37/2007, de 16 de novembro, sobre reutilización da información do sector público.

Información Pública

A páxina web da Confederación Hidrográfica do Miño - Sil constitúese como a fonte fundamental de información e contacto con este Organismo de bacía para todos os actores sociais e institucionais, no relacionado á planificación hidrolóxica.

En www.chminosil.es poderá consultar os principais acontecementos producidos durante o proceso de planificación, así como os documentos básicos e de referencia para a elaboración do Plan Hidrolóxico e que serán sometidos a información e consulta pública.

Información en formato papel

Disporá de copias completas en papel co contido dos documentos de referencia e de consulta nas diferentes oficinas da Confederación Hidrográfica do Miño - Sil, en horario de 9:30 a 14:00 horas.

Esta información complétase coas publicacións divulgativas elaboradas cos elementos máis importantes do proceso de planificación.

Lugares de consulta de documentos

 • Ourense: Oficina de Planificación Hidrolóxica da CHMS. Avda. Habana nº 28 – Bajo.
 • Lugo: Oficina Territorial de Comisaría de Augas e Dirección Técnica. Ronda da Muralla, 131.
 • Monforte de Lemos: Oficina Territorial de Dirección Técnica. A Pinguela, s/n.
 • Porriño: Oficina Territorial de Dirección Técnica. Avda. Buenos Aires, 23.
 • Ponferrada: Oficina Territorial de Comisaría de Augas e Dirección Técnica. Casa Administración-Pantano de Bárcena do Bierzo.

Información de Planificación

A Oficina de Información de Planificación Hidrolóxica é a responsable de dar resposta a todas as suxerencias e consultas plantexadas en relación ao proceso de redacción do Plan Hidrolóxico de Demarcación 2010-2015.

A solicitude de información e a remisión de documentación, así como a convocatoria de procesos participativos está centralizada na Ofincian de Información.

Como contactar con la Oficina de Información de Planificación Hidrolóxica:

Correo electrónico: oficina.planificacion@chminosil.es
Tfno: 988 399 403
Fax: 988 686 818
Dirección postal: Avda. Habana 28-Bajo. 32003, Ourense.

FONDO FEDER CASTELA E LEÓN

 • Terminación do colector interceptor do río Burbia
 • Terminación do colector interceptor do río Barredos
 • Ordenación de marxes do río Palacios en Pazos de Sil
 • Ordenación de marxes do río Cua en Cacabelos. T.M. de Cacabelos
 • Ordenación de marxes dos ríos Burbia e Valcarce en Villafranca del Bierzo
 • Acondicionamento de canle e marxes do regueiro Barredos
 • Acondicionamento de marxes do regueiro Fullinas en Tremor de Arriba e do río Boeza en Igüeña
 • Acondicionamento e protección de marxes dos regueiros San Justo e Ballulde en San Justo e Cabanillas, T.M. de Noceda del Bierzo
 • Obras de defensa nas marxes do río Bibey no T.M. de Porto

FONDO FEDER GALICIA

 • Depuración e vertedura de Ferrol: Emisario terrestre; A Malata-EDAR de Cabo Prioriño
 • Depuración e vertedura de Ferrol: Cruzamento e impulsión da Malata
 • Proxecto de acondicionamento da marxe dereita do río Miño entre as pontes Nova e Romana. 2ª fase
 • Recuperación de canle e marxes do río Eo en Pontenova
 • Acondicionamento da marxe dereita do río Miño no termo municipal de Arbo e obras complementarias
 • Restitución do dominio público hidráulico e mellora do medio fluvial dos ríos Parga e Escabedas en Guitiriz
 • Limpeza de canle e marxes do río Arnoia en Alemparte
 • Acondicionamento hidráulico do río Mero entre a presa de Cecebre e a súa desembocadura
 • Recuperación de canle e marxes do río Arnoya en Allariz
 • Acondicionamento da marxe dereita do río Miño ao seu paso por Salvaterra do Miño
 • Recuperación de canle e ordenación de marxes do río Eo na ría de Abres
 • Acondicionamento de marxes do río Arenteiro en Carballiño. TM de Carballiño
 • Acondicionamento da canle e marxes do río Asma. TM de Chantada
 • Acondicionamento da canle e marxes do río Rato entre os parques Paradai e Sagrado Corazón
 • Acondicionamento da confluencia dos ríos Rato e Fervedoira en Lugo
 • Recuperación do ámbito natural e ordenación de marxes do río Fervedoira entre a súa confluencia co Rato e a estrada N VI
 • Acondicionamento de marxes do río Fervedoira dende o cruzamento da estrada N VI e a desembocadura do río Miño. Recuperación do ámbito natural da confluencia de ambos os dous ríos
 • Acondicionamento da canle e marxes do río Cabe ao seu paso por Monforte de Lemos
 • Ordenación de marxes do río Miño en Meira
 • Ordenación de marxes do río Narla en Friol
 • Ordenación de marxes do río Navia en Navia de Suarna
 • Ordenación da marxe esquerda do río Miño en Lugo
 • Ordenación de marxes do río Quiroga e acondicionamento da súa confluencia co río Sil en Quiroga
 • Acondicionamento da canle e recuperación do ámbito natural do río Miño en Fonmiña
 • Acondicionamento da marxe dereita do río Avia no termo municipal de Ribadavia
 • Recuperación da canle e ordenación de marxes do río Avia en Leiro
 • Ordenación de marxes do río Maceda en Maceda
 • Acondicionamento da canle e marxes do río Caldo no lugar de Riocaldo, TM de Lobios
 • Acondicionamento do ámbito do encoro de Cachamuiña en Pereiro de Aguiar
 • Recuperación da marxe dereita do río Arnoya, TM de Arnoya
 • Acondicionamento da marxe esquerda do río Miño en Ourense. TTMM de Ourense e Barbadás
 • Acondicionamento da marxe dereita do río Miño en Ourense entre a ponte Romana e a ponte Ribeiriño
 • Acondicionamento de marxes do río Arenteiro en Carballiño. T.M. de Carballiño
 • Restauración hidrolóxico-forestal nas zonas de explotacións de lousa nos ríos Casaio e Candis
 • Restauración hidrolóxico-forestal nas marxes do río Sil, do río Seco e do regueiro Pereanes. TT.MM. de Carballeda de Valdeorras, O Barco de Valdeorras e Villamartín de Valdeorras.
 • Restauración hidrolóxico-forestal nas mágenes dos ríos Casayo e Santana ao seu paso polo meandro de San Cosme e da confluencia dos ríos Casayo e Ardemouro. T.M. de Carballeda de Valdeorras

FONDO DE COHESIÓN

PROGRAMA OPERATIVO COHESION-FEDER

Actuaciones en Castilla y León

Dentro do Programa Operativo Fondo de Cohesión-FEDER 2007-2013 a Confederación Hidrográfica del Miño-Sil ten outorgadas axudas do Fondo de Cohesión para actuacións do eixo 2 (Medio ambiente e desenvolvemento sustentable) nas categorías de gasto 46 (Saneamento e depuración de augas residuais) e 51 (Promoción da biodiversidade e protección da natureza). As actuacións cofinanciadas por este Fondo e que están executadas son assiguientes:

Actuaciones en Galicia

Dentro do Programa Operativo Fondo de Cohesión-FEDER 2007-2013 la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil executa actuacións, financiadas con axudas do Fondo de Cohesión dentro do eixo 2 (Medio ambiente e desenvolvemento sustentable) na categoría de gasto 46 (Saneamento e depuración de augas residuais) na mesma categoría de gasto. As actuacións cofinanciadas por este Fondo e que están executadas son assiguientes:

 • Colector interceptor xeneral do río Sar. Tramo: Pontepedriña-Ponte San Lázaro. Saneamento de Santiago de Compostela (A Coruña) (Fondos da Dirección Xeral da Auga)
 • Proxecto de acondicionamento dos colectores xenerais e interceptores da marxe dereita do río Miño en Ourense, Tramo: Eiras Vedras-Tarascón. Mellora do saneamento de Ourense. (Fondos da Dirección Xeral da Auga)
 • Proyecto de acondicionamento dos colectores xenerais e interceptores da marxe dereita do río Miño en Ourense, Tramo: Vinteún-Ponte Nova. Mellora do saneamento de Ourense. (Fondos da Dirección Xeral da Augagua)

Usos, frecuencias e parámetros de control

Os parámetros físico-químicos e sustancias prioritarias analizadas nos programas de control daa rede CEMA indícanse na seguinte táboa de parámetros analizados. (PDF-53KB)

Este sitio web utiliza cookies propias y de terceros para su funcionamiento, para mantener la sesión y personalizar la experiencia del usuario. Para más información sobre las cookies utilizadas consulta nuestra Política de Cookies.