Comunitaria

1. Dereito Orixinario

1.1.Tratado constitutivo da Unión Europea.

1.2. Tratado de funcionamento da Unión Europea.

2. Dereito Derivado

2.1. Directiva 2000/60/CE, de 23 de outubro de 2000, do Parlamento Europeo e do Consello pola que se establece o Marco comunitario de actuación nol ámbito da política de augas.

2.2. Directiva 2006/11/CE, de 15 de febreiro de 2006 do Parlamento Europeo e do Consello de contaminación causada por sustancias perigosas vertidas no medio acuático da Comunidade.

2.3. Directiva 2006/118/CE, de 12 de decembro de 2006, do Parlamento Europeo e do Consello relativa á protección das augas subterráneas contra a contaminación e o deterioro.

2.4. Directiva 91/676 CEE, de 12 de decembro de 1991, relativa á protección das augas contra a contaminación producida por nitratos utilizados na agricultura.

2.5. Directiva 98/83/CE, do Consello, de 3 de novembro de 1998, relativa á calidade das augas destinadas ao consumo humano.

2.6.Directiva 2004/35/CE, do Parlamento Europeo e do Consello de 21 de abril de 2004, sobre responsabilidade medioambiental en relación coa prevención e reparación dos danos medioambientais.

2.7.Directiva 2006/7/CE, de 15 de febreiro, do Parlamento Europeo e do Consellos, pola que se regula a calidade das augas de baño.

2.8.Directiva 91/271/CEE, de 21 de maio, do Consello, sobre o tratamento das augas residuais urbanas.

2.9. Directiva 2006/44/CE, do Parlamento Europeo e do Consello, de 6 de setembro de 2006, relativa á calidade das augas continentais que requiren protección e mellora para ser aptas para a vida dos peixes.

2.10. Directiva 2007/60/CE, de 23 de outubro, do Parlamento Europeo e o Consello, relativa á avaliación e xestión do risco de inundación.

2.11.Directiva 2008/105/CE, de 16 de decemsbro, do Parlamento Europeo e do Cosello, relativa ás normas de calidade ambiental no ámbito da política de augas.

2.12.Directiva 79/409/EEC, do Consello, de 2 de abril de 1979, sobre conservación das aves silvestres.

2.13.Directiva 92/43/CEE, do Consello, de 21 de maio de 1992, relativa á conservación dos hábitas naturais e da fauna e flora silvestres.

2.14. Directiva 2003/4/CE, del Parlamento Europeo e do Consello, de 28 de xaneiro de 2003, relativa ao acceso do público á información do Consello.

2.15. Regulamento (CE) 166/2006, do Parlamento Europeo e do Consello, de 18 de xaneiro de 2006, relativo ao establecemento dun rexistro europeo de emisións e transferencias de contaminantes e polo que se mofifican as Directivas 91/689/CEE e 96/61/CE, do Consello.

2.16. Directiva 2001/18/CE, do Parlamento Europeo e do Consello, de 12d e marzo de 2001, sobre a licitación intencional no medio ambiente de organismos modificados xenéticamente e pola que se deroga a Directiva 90/220/CEE do Consello.

2.17. Directiva 2001/42/CE, do Parlamento Europeo e do Consello, de 27 de xuño de 2001, relativa á avaliación dos efectos de determinados plans e programas no medio ambiente.

2.18. Directiva 2003/35/CE, do Parlamento Europeo e do Consello, de 26 de maio de 2003, pola que se establecen medidas para a participación do públcia na elaboración de determinados plans e programas relacionados co medio ambiente e pola que se modifican, no que se refire á participación do público e o acceso á xuztiza, as Directivas 85/337/CEE e 96/61/CE, do Consello.

2.19. Directiva 2013/39/UE, do Parlamento Europeo e do Consello, de 12 de agosto de 2013, pola que se modifican as Directivas 200/60/CE e 2008/105/CE en canto ás sustancias prioritarias no ámbito da política de augas.

 

Este sitio web utiliza cookies propias y de terceros para su funcionamiento, para mantener la sesión y personalizar la experiencia del usuario. Para más información sobre las cookies utilizadas consulta nuestra Política de Cookies.