Nota Legal

Confederación Hidrográfica do Miño-Sil infórmalle que o acceso ás páxinas web chminosil.es, chmiñosil.es, chms.es e todos os seus subdominios e directorios incluídos baixo esta, así como os servizos ou contidos que a través del se poden obter, están suxeitos aos termos que se detallan nesta Nota Legal, sen prexuízo de que o acceso a algún dos devanditos servizos ou contidos puideran precisar da aceptación dunhas Condicións Xerais adicionais.

Por iso, se as consideracións detalladas nesta Nota Legal non son da súa conformidade, pregamos non faga uso do Portal, xa que calquera uso que faga deste ou dos servizos e contidos nel incluídos implicará a aceptación dos termos legais recollidos neste texto.

Confederación Hidrográfica do Miño-sil resérvase o dereito a realizar cambios no Portal sen previo aviso, co obxecto de actualizar, corrixir, modificar, engadir ou eliminar os contidos do Portal ou do seu deseño. Os contidos e servizos que ofrece o Portal actualízanse periodicamente. Debido a que a actualización da información non é inmediata, suxerímoslle que comprobe sempre a vixencia e exactitude da información, servizos e contidos recollidos no Portal.

Propiedade Intelectual

Tanto o deseño do Portal e os seus códigos fonte, coma os logos, marcas, e demais signos distintivos que aparecen neste, pertencen a Confederación Hidrográfica do Miño-Sil ou entidades colaboradoras e están protexidos polos correspondentes dereitos de propiedade intelectual e industrial. Igualmente están protexidos polos correspondentes dereitos de propiedade intelectual e industrial as imaxes, etc. contidos no servidor de Confederación Hidrográfica doMiño-Sil.

O seu uso, reprodución, distribución, comunicación pública, transformación ou calquera outra actividade similar ou análoga, queda totalmente prohibida salvo que medie expresa autorización de Confederación Hidrográfica do Miño-Sil.

Confederación Hidrográfica do Miño-Sil declara o seu respecto aos dereitos de propiedade intelectual e industrial de terceiros; por iso, se considera que este sitio puidese estar a violar os seus dereitos, pregamos póñase en contacto con Confederación Hidrográfica do Miño-Sil na seguinte dirección de correo electrónico: contacto@chminosil.es

Privacidade

Confederación Hidrográfica do Miño-Sil é a entidade responsable do ficheiro de datos de carácter persoal subministrados polos usuarios do portal.

De acordo coa Lei Orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de Protección de Datos de Carácter Persoal, Confederación Hidrográfica do Miño-Sil comprométese ao cumprimento de segredo con respecto aos datos de carácter persoal e ao deber de tratalos con confidencialidade. Para estes efectos, adoptará as medidas necesarias para evitar a súa alteración, perda, tratamento ou acceso non autorizado.
A recollida e tratamento automatizado dos datos de acceso, rectificación, cancelación e oposición dos seus datos persoais que obran nos ficheiros de Confederación Hidrográfica do Miño-Sil, solicitándoo por calquera medio que deixe constancia do seu envío e da súa recepción. Para exercer os seus dereitos, poderá dirixirse ao correo electrónico: contacto@chminosil.es

Confederación Hidrográfica do Miño-Sil mantén os niveis de protección dos seus datos persoais conforme ao Real Decreto 1720/2007, do 21 de decembro, relativo ás medidas de seguridade dos ficheiros automatizados que conteñan datos de carácter persoal, e estableceu todos os medios técnicos ao seu alcance para evitar a perda, mal uso, alteración, acceso non autorizado e roubo dos datos que vostede facilite a Confederación Hidrográfica do Miño-Sil, sen prexuízo da cal as medidas de seguridade en Internet non sexan inexpugnables.

Confederación Hidrográfica do Miño-Sil resérvase a facultade de modificar a prsente Política de Privacidade para adaptala ás novidades lexislativas, xurisprudenciais ou de interpretación da Axencia Española de Protección de Datos. Neste caso, Confederación Hidrográfica do Miño-Sil anunciará os devanditos cambios, indicando claramente e coa debida antelación as modificacións efectuadas, e solicitando, en caso de que sexa necesario, a súa aceptación dos devanditos cambios.

A páxina web de Confederación Hidrográfica del Miño-Sil utiliza cookies propias e de terceiros para o seu funcionamiento, para manter a sesión e personalizar a experiencia do usuario. Para más información sobre as cookies utilizadas pode consultar a nosa Política de Cookies

Reutilización de Información

Obrigatoriedade das condicións xeráis.

As presentes condicións xeráis, dispoñibles con carácter permanente baixo “www.datos.gob.es/avisolegal”, vincularán a cualqueira axente reutilizador polo feito de facer uso dos documentos sometidos a elas.

Autorización de reutilización e cesión non exclusiva de dereitos de propiedade intelectual.

As presentes condicións xeráis permiten a reutilización dos documentos sometidos a elas para fins comerciais e non comerciais. Enténdese por reutilización o uso de documentos que obran en poder dos órganos da Administración Xeral do Estado e os demáis organismos e entidades do sector público estatal referidos no artigo 1.2 do Real Decreto 1495/2011, de 24 de outubro, polo que se desenvolve a Lei 37/2007, de 16 de novembro, sobre reutilización da información do sector público estatal, por persoas físicas ou xurídicas, con fins comerciais ou non comerciais, sempre que dito uso non constitúa unha actividade administrativa pública. A reutilización autorizada inclúe, a modo ilustrativo, actividades como a copia, difusión, modificación, adaptación, extracción, reordenación e combinación da información.

O concepto de documento é o establecido no apartado 2 do artigo 3 da Lei 37/2007, de 16 de novembro, sobre reutilización da información do sector público, polo que comprende toda información cualqueira que sexa o seu soporte material ou electrónico así como a súa forma de expresión gráfica, sonora ou en imaxe utilizada, incluindo, en consecuencia, tamén os datos nos seus niveles máis desagregados ou “en bruto”.

Esta autorización conleva, asimesmo, a cesión gratuita e non exclusiva dos dereitos de propiedade intelectual, no seu caso, correspondentes a tales documentos, autorizándose a realización de actividades de reproducción, distribución, comunicación pública ou transformación, necesarias para desenrolar a actividad de reutilización autorizada, en cualqueira modalidade e baixo cualqueira formato, para todo o mundo e polo prazo máximo permitido pola Lei.

Condicións xeráis para a reutilización.

Son de aplicación as seguintes condicións xeráis para a reutilización dos documentos sometidos a elas:

1. Está prohibido desnaturalizar o sentido da información.

2. Debe citarse a fonte dos documentos obxecto da reutilización. Esta cita poderá realizarse da siguiente maneira: “Orixe dos datos: Confederación Hidrográfica del Miño-Sil”.

3. Debe mencionarse a data da última actualización dos documentos obxecto da reutilización, sempre cando estivera incluida no documento orixinal.

4. Non se poderá indicar, insinuar o suxerir que a Confederación Hidrográfica del Miño-Sil titular da información reutilizada participa, patrocina ou apoia a reutilización que se leve a cabo con ela.

5. Deben conservarse, non alterarse nin suprimirse os metadatos sobre a data de actualización e las condicións de reutilización aplicables incluidos, no seu caso, no documento posto a disposición para a súa reutilización.

Exclusión de responsabilidade

A utilización dos conxuntos de datos se realizará por parte dos usuarios ou axentes da reutilización baixo a súa propia conta e risco, correspondéndolles en exclusiva a eles responder frente a terceiros por danos que puideran derivarse dela.

Confederación Hidrográfica del Miño-Sil non será responsable do uso que da súa información fagan os axentes reutilizadores nin tampouco dos danos sufridos ou perdas económicas que, de forma directa ou indirecta, produzan o podan producir perxuicios económicos, materiais ou sobre datos, provocados polo uso da información reutilizada.

Confederación Hidrográfica del Miño-Sil non garantiza la continuidade na posta a disposición dos documentos reutilizables, nin en contido nin en forma, nin asume responsabilidades por cualqueira erro ou omisión contido neles.

Responsabilidade do axente reutilizador

O axente reutilizador está sometido á normativa aplicable en materia de reutilización da información do sector público, incluindo o rexime sancionador previsto nol artigo 11 da Lei 37/2007, de 16 de novembro, sobre reutilización da información do sector público.

Este sitio web utiliza cookies propias y de terceros para su funcionamiento, para mantener la sesión y personalizar la experiencia del usuario. Para más información sobre las cookies utilizadas consulta nuestra Política de Cookies.