Órgano de Participación e Planificación

Consello da Auga da Demarcación

A Lei 62/2003, de transposición da Directiva Marco da Auga introduce unhas poucas modificacións na Lei de Auga. Entre elas redefínese a bacía hidrográfica e créase a figura da Demarcación Hidrográfica. Así mesmo créase o Consello da Auga da Demarcación (que substitúe ao antigo Consello da auga da Bacía). Segundo esta transposición, este órgano pasa a ter un papel crucial en materia de participación e planificación, dados os seus atributos.

 • Funcións:
  • Fomenta a información, consulta pública e participación activa no proceso planificador.
  • Eleva ao Goberno o plan de xestión e as súas revisións.
  • Incorpora ás Comunidades Autónomas.
  • Pode informar sobre cuestións de interese xeral para a demarcación, así como as relativas á protección das augas e a mellor ordenación, explotación e tutela do Dominio Público Hidráulico.
 • Composición:Establecerase por Real Decreto, aprobado en Consello de Ministros, axustándose aos seguintes criterios:
  • Cada departamento ministerial relacionado coa xestión das augas e o uso dos seus recursos hidráulicos estará representado por un número de vocais non superior a tres.
  • Os servicios técnicos do Organismo de Bacia estarán representados por un máximo de tres vocais.
  • Cada servizo periférico de costas do Ministerio de Agricultura, Alimentación e Medio Ambiente cuxo territorio coincida total ou parcialmente co da demarcación hidrográfica estará representado por un vocal.
  • Cada Autoridade Portuaria e Capitanía Marítima afectada polo ámbito da demarcación estará representado por un vocal.
  • As CCAA cuxo territorio forme parte total o parcialmente dunha demarcación hidrográfica, se incorporarán ó Consello de Auga para participar na elaboración da planificación hidrolóxica e demais funcións do mesmo, debendo estar representadas cada unha delas cando menos por un vocal.
  • As entidades locais tamén estarán representadas neste órgano colexiado en función da extensión ou porcentaxe do seu territorio afectado pola demarcación, sen que o número de vocais a estes efectos sexa superior a tres.
  • A representación dos usuarios non será inferior a un tercio do total de vocais e estará integrada por representantes dos distintos sectores con relación aos seus respectivos intereses no uso da auga.
  • A representación de asociacións e organizacións de defensa de intereses ambientais, económicos e sociais relacionados coa auga estarán presentes neste órgano se ben o seu número de vocais non poderá ser superior a seis.

 

 

 

 

Este sitio web utiliza cookies propias y de terceros para su funcionamiento, para mantener la sesión y personalizar la experiencia del usuario. Para más información sobre las cookies utilizadas consulta nuestra Política de Cookies.