Órganos de Xestión

 • Xunta de Explotación
  Ten por finalidade coordinar, respectando os dereitos derivados das correspondentes concesións e autorizacións, a explotación das obras hidráulicas e dos recursos da auga daquel conxunto de ríos, río, tramo de río ou unidade hidroxeolóxica cuxos aproveitamentos estean especialmente interrelacionados. Os seus integrantes son:
  • O Director Técnico do Organismo da Bacía.
  • Os membros do Organismo de Bacía que sexan designados ó efecto polo Presidente. Estes asistirán con voz, pero sen voto.
  • Os representantes dos usuarios afectados.
 • Xuntas de Obras
  A Xunta de Goberno, a petición dos futuros usuarios dunha obra xa aprobada, poderá constituír a correspondente Xunta de Obras, na que participarán tales usuarios, a fin de que estean directamente informados do desenvolvemento e incidencias de dita obra.
 • Comisión de Desencoro
  Correspóndelle deliberar e formular propostas ao Presidente do Organismo sobre o réxime adecuado de enchido e baleirado dos embalses e acuíferos da bacía, atendidos os dereitos de concesión dos distintos usuarios.

 

Este sitio web utiliza cookies propias y de terceros para su funcionamiento, para mantener la sesión y personalizar la experiencia del usuario. Para más información sobre las cookies utilizadas consulta nuestra Política de Cookies.