Dirección Técnica

Segundo se recolle no Artigo 4 do Real Decreto 266/2008, do 22 de febreiro, créase a Dirección Técnica da Confederación Hidrográfica do Miño-Sil, con nivel orgánico de Subdirección Xeral.

No marco de competencias definido no Real Decreto 984/1989, de 28 de xullo, a Dirección Técnica, como unidade administrativa responsable da xestión das obras públicas de infraestructura hidráulica a cargo do Organismo de bacía, desenvolve as seguintes funcións:

  • Estudo, redacción do proxecto, dirección e explotación das obras e aproveitamentos financiados con fondos do organismo ou que encomenden a esta ao Estado, ás comunidades autónomas, ás corporacións locais, outras entidades públicas ou privadas, ou aos particulares.

  • A supervisión e aprobación técnica dos proxectos que teñan que ser financiados con fondos propios do organismo.

  • As actuacións encamiñadas a lograr o aproveitamento máis racional da auga.

  • O estudo e proposta dos outorgamentos, das tarifas e prezos relativos ó réxime fiscal en materia de augas e bens de dominio público hidráulico, de acordo coa normativa vixente.

  • A execución das ordes de desencoro.

  • A designación dos directores e inspectores das obras.

O actual Director Técnico é Manuel Ignacio Rodríguez Acebes. (Resolución do 2 de abril de 2009, da Secretaría de Estado de Medio Rural e Auga, pola Orden ARM/103/2009 de 26 de enero). 

Este sitio web utiliza cookies propias y de terceros para su funcionamiento, para mantener la sesión y personalizar la experiencia del usuario. Para más información sobre las cookies utilizadas consulta nuestra Política de Cookies.