Perfil do Contratante

 

Lei 9/2017, de 8 de novembro, de Contratos do Sector Público, pola que se traspoñen ó ordenamento xurídico español as Directivas do Parlamento Europeo e do Consello 2014/23/UE e 2014/24/UE, de 26 de febreiro de 2014, no seu artigo 63, define o perfil do contratante como elemento que agrupa a información e documentos relativos a súa actividade contractual con obxecto de asegurar a transparencia e o acceso público aos mesmos. 

O Perfil do Contratante da Confederación Hidrográfica del Miño - Sil está dispoñible en https://contrataciondelestado.es/, e inclúe datos e informacións referentes á actividade contractual, tales como anuncios de información previa, licitacións abertas ou en curso, e documentación relativa ás mesmas.

Nesta páxina tamén se poden consultar os contratos adxudicados, os procedementos anulados e calquera información útil de tipo xeral (como as modificacións, se as houbese, e as liquidacions dos mesmos) así como os seguintes datos estatísticos: 

  • Resolución Plan de contratación da Confederación Hidrográfica do Miño-Sil para o ano 2024
  • Resolución Plan de contratación da Confederación Hidrográfica do Miño-Sil para o ano 2023

 

Este sitio web utiliza cookies propias y de terceros para su funcionamiento, para mantener la sesión y personalizar la experiencia del usuario. Para más información sobre las cookies utilizadas consulta nuestra Política de Cookies.