Finalización das obras de mellora do saneamento do río Sar, T.M. de Santiago de Compostela (A Coruña)

Descrición e datos técnicos
Situación
Santiago de Compostela. A Coruña
Tipo
Saneamento e depuración
Estado
Finalizada
Orzamento
750.000 euros (Convenio)
Financiamento
80% Fondos FEDER, 20% Fondos Confederación Hidrográfica Miño-Sil
Prazo
5 meses
Obxectivo

Nos últimos anos viñéronse executando unha serie de actuacións en Santiago de Compostela relativas á recuperación ambiental do río Sar. Para poñer en servizo o conxunto de todas elas faise necesaria a execución dunha nova actuación, o "Proxecto de finalización das obras de mellora do saneamento do río Sar en Santiago de Compostela", de modo que se conecte a rede de colectores secundarios ao colector interceptor xeneral que á súa vez transporta as augas residuais ata a E.D.A.R. de Silvouta, solucionando así as deficiencias que viñan producindo no saneamento das concas vertentes á devandito canle.

O principal obxectivo desta actuación foi realizar as obras de finalización e adaptación da rede de colectores secundarios á nova rede de interceptores. Tratouse de poñer en servizo a totalidade dos traballos realizados ata a actualidade, é dicir, conectar os novos colectores secundarios cos existentes e poñer a punto os aliviadoiros. Para iso foi necesario romper tubos pasantes nuns casos ou executar pequenos ramais a pozos de rexistro da rede municipal. O ramal de maior envergadura corresponde ao da conexión de Pontepedriña, que requiriu 169 m. de colector.

Para a posta en servizo dos aliviadoiros, foi necesario que estes sexan postos a punto previamente, polo que non houbo traballos de nova execución, senón só de reposición, reparación e/ou posta a punto.

Descrición

Os traballos que se desenvolveron nesta actuación foron os seguintes:

1. Conexións da rede municipal existente aos colectores secundarios de nova construción

Conectáronse os colectores secundarios ou incorporacións ás redes municipais existentes. Devanditos colectores secundarios foron parte do obxecto dunha das actuacións ás que se fixo referencia máis arriba, a do proxecto de colector interceptor xeneral do río Sar. Tramo Pontepedriña ? Ponche San Lázaro. De acordo ao anterior foi necesario executar 20 acometidas á rede municipal.

Todas as conexións fixéronse de augas abaixo a augas arriba secuencialmente e realizando by-pass na rede existente, de modo que se garantise que os traballos se realizaban en seco.

Das 20 conexións anteriores, 10 delas son directas, é dicir, conectáronse os colectores municipais que atravesan os pozos de rexistro do saneamento do río Sar por demolición de murete ou ben por corte de tubaxe pasante. Inclúense dentro destas operacións as eliminacións dos "by-pass" de servizo provisional.

No resto das acometidas foi necesaria a execución de ramais de pouca entidade, en lonxitudes comprendidas entre o 2 m. e 18 m. e profundidades medias de 3 m. A execución destes ramais realizouse mediante gabia, e con carácter xeral, procedeuse a realizar os seguintes traballos:

1. Corte do pavimento con disco, roza ou retirada manual do pavimento de pedra, segundo sexa o caso
2. Escavación, entibación, esgotamento e saneo do fondo da gabia. Todos os servizos afectados foron perfectamente apeados e, no caso que non fose posible, repuxéronse
3. Vertedura e compactación de material de asento de tubaxe que constituíu o ramal de conexión. Os entroncamentos nos pozos de entrada e saída deben quedar perfectamente selados no perímetro de contacto tubaxe ?parede pozo de rexistro.
4. Colocación de tubaxe
5. Recheo e compactación
6. Reposición de pavimento ao seu estado previo así como sinalización horizontal afectada. As reposicións do pavimento fixéronse de modo que na calzada ocupen o ancho da mesma nunha lonxitude de 5 m. a cada lado do eixo do ramal. Na zona da Colexiata do Sar, prestouse especial atención na reposición por ser en pedra.

2. Acondicionamento dos colectores

Foi necesario revisar e limpar os colectores debido ás decantacións xeradas polas infiltracións de tápelos provisionais deixados nos pozos para conectar. Para iso limpáronse os tramos de colectores por medios mecánicos. Accedeuse aos pozos de rexistro cun camión bomba especial para a limpeza de colectores. Nos tramos ou zonas de difícil acceso para o camión rozouse dita zona e, se for necesario, acondicionado o acceso cunha capa de zahorra.

3. Acondicionamento dos aliviadoiros executados do interceptor xeral

Foron necesarias a revisión e limpeza dos colectores así como unha posta a piques das instalacións e equipos existentes. Os elementos que forman as instalacións son basicamente un disipador de enerxía, cinco aliviadoiros e un fusible.

3.1. Revisión, posta punto e probas de instalacións

Revisáronse os cadros, instalacións eléctricas en xeral, comportas motorizadas e manuais, válvulas (tajadera, comporta, bóla) motorizadas e manuais, válvulas de retención, sistemas de alarma, sistemas de limpeza por volquete, electroválvulas, luminarias, tamices de aire, sensores e interruptores de nivel. Puxéronse a punto os elementos mecánicos e realizáronse as probas convenientes. Púxose a punto toda a instalación no seu conxunto.

3.2. Limpeza interior

En xeral limpáronse e baldeado todos os aliviadoiros. En particular limpáronse os lodos acumulados no aliviadoiro do Cancelón, retirando todos os refugallos ou residuos atopados.

3.3. Limpeza exterior

Elimináronse fisicamente as herbas, plantas e arbustos que nacesen en zonas de gravas. Realizouse ademais unha limpeza xeral de posibles restos de obra.

3.4. Limpeza de cámaras

Nos aliviadoiros cuxas cámaras (retención ou canle) estaban en servizo hase extraido todo o lodo e limpado debidamente, transportándose o mesmo a vertedoiro e xestor autorizado.

3.5. Reparación de portas interiores, exteriores e de contadores

Axustáronse as portas de entrada ao recinto propio dos aliviadoiros e das portas do peche perimetral da súa parcela.

Hanse soldado as portas de contadores ás bisagras onde sexa necesario nos distintos aliviadoiros.

3.6. Engrasado

Hanse engrasado os cojinetes dos volteadores, portas (sistema de apertura, bisagras e correderas), portas e sistemas de apertura das portas de contadores, bisagras de escaleiras con flotador e husillos de comportas e válvulas.

3.7. Pintado

Pintáronse as válvulas e as columnas de manobra que non eran de aceiro inoxidable.

3.8. Reparacións de equipos por técnico especialista da firma

Reparáronse os equipos que non funcionaban e eran susceptibles de ser reparados.

3.9. Desmonte do cerramento do aliviadoiro do Cancelón

O aliviadoiro do Cancelón ten un revestimento de pedra de granito que sufriu desprazamentos en varias das súas pezas, polo que foi necesario desmontalo na súa totalidade e volver montalo, dándolle as xuntas horizontais e verticais necesarias que eviten movementos.

4. Colector secundario de Pontepedriña. Ramal de conexión ao saneamento existente

Foi necesario realizar un ramal de conexión ao colector secundario de Pontepedriña para incorporar a conca vertente, o que se traduciu na execución dun ramal de 169 ml de lonxitude cun diámetro de 1800 mm. Este ramal parte do PR01 do colector secundario de Pontepedriña e avanza cara a cálea Escultor Camilo Otero sentido Cornes. Ademais foi necesario executar un pozo onde o colector cambia de orientación.

Dado que o diámetro do ramal é 1800 mm. e a profundidade media é 6 m., foi necesario desviar o tráfico nesta zona ou acondicionar un viario provisional alternativo.

5. Reposicións

Repúxose seis tapas de rexistro de fundición nos respectivos pozos de rexistro así como as luminarias exteriores. Igualmente repuxéronse os pavimentos afectados, devolvéndoos ao seu estado orixinal.

 

17/11/2015 Recepción das obras
28/10/2015 Final das obras
28/05/2015 Comezo das obras

Este sitio web utiliza cookies propias y de terceros para su funcionamiento, para mantener la sesión y personalizar la experiencia del usuario. Para más información sobre las cookies utilizadas consulta nuestra Política de Cookies.