Actuación cofinanciada con Fondos Europeos

Actuacións de restauración hidrolóxico-forestal en varios tramos fluviais da Comunidade Autónoma de Galicia

Descrición e datos técnicos
Situación
C.A. de Galicia
Tipo
Restauración de ríos
Estado
Finalizada
Orzamento
1.839.922,5 euros
Financiamento
80% Fondos FEDER, 20% Fondos Confederación Hidrográfica do Miño-Sil
Prazo
12 meses
Obxectivo

Coa execución dos traballos preténdense alcanzar os seguintes obxectivos:

 • Recuperar os procesos fluviais cos que o río pode reconstruír a súa dinámica e un funcionamento máis próximo ao natural
 • Aumentar a resiliencia do río fronte a perturbacións naturais e antrópicas
 • Mellorar a conectividad transversal e longitudinal das masas de auga
 • Asegurar a adecuada funcionalidade dos cursos fluviais
 • Protexer e mellorar o medio acuático e os ecosistemas acuáticos asociados
 • Previr, controlar e eliminar as especies exóticas invasoras
 • Evitar e/ou minimizar os impactos das inundacións
 • Garantir a seguridade para as poboacións e actividades económicas que teñen algunha vinculación coas alteracións hidromorfológicas existentes
Descrición

O proxecto inclúe a realización dunha serie de actuacións encamiñadas a mellorar a capacidade hidráulica de diversos tramos fluviais da Demarcación Hidrográfica do Miño-Sil dentro da Comunidade Autónoma de Galicia, mantendo a premisa do mínimo impacto ambiental do ámbito, de forma que as devanditas actuacións sexan compatibles en todo punto co grao de naturalidade das devanditas canles, sen afectar de xeito negativo aos ecosistemas, ou á fauna e flora do lugar.

Actuouse sobre ríos nos a vexetación ribeirá ocupou a canle reducindo a súa sección útil, producíndose numerosas obstrucións ou tapóns, o que se traduce nun aumento do risco de inundación dos terreos adxacentes cada vez que se producen precipitacións de certa intensidade.

Así mesmo, actuouse sobre algunhas canles que atravesan poboacións, nos que se observan residuos sólidos, en ocasións atrapados entre a vexetación, que na súa maioría foron arrastrados pola corrente, así como procesos erosivos nas marxes que poderían supoñer un risco para a poboacións ou infraestruturas próximas.

As actuacións proxectadas consistiron na realización de:

 1. Tratamentos selvícolas, mediante rozas puntuais da vexetación existente eliminando o exceso de matogueira e a maleza acumulada nalgunhas zonas, co obxectivo principal de mellorar a capacidade de desaugadoiro das canles e tamén a de acondicionar a banda de vexetación destes, tanto en densidade coma en estrutura
 2. Clareos e podas selectivas sobre o estrato arbóreo, apeando os pés claramente dominados ou decrépitos, respectando en todo momento as especies arbustivas autóctonas
 3. Retirada manual ou mecanizada de árbores caídas e susceptibles de caer á canle, e que obstrúan ou poidan obstruír a canle, co conseguinte risco de que provoquen desbordamentos do río e procesos erosivos nos seus noiros
 4. Trituración de restos vexetais obtidos durante os tratamentos, salvo os restos máis grosos non susceptibles de ser triturados, en cuxo caso se ofrecerán como leñas aos paisanos ou se transportarán a vertedoiro autorizado
 5. Plantación de especies arbóreas autóctonas propias dos bosques de galería, mellorando a composición da vexetación de ribeira
 6. Eliminación de especies exóticas invasoras de forma localizada en zonas de ribeira mediante a extracción e tratamento preventivo
 7. Retirada de lixos e residuos sólidos urbanos/de construción e demolición/eléctricos e electrónicos/de vehículos (escoller), que serán transportados a vertedoiro ou entregados a xestor autorizado
 8. Estabilización de marxes con técnicas "brandas" de bioingeniería (biorrollos e mantas biodegradables, estaquillado con especies vexetais do lugar, sementeira de gramíneas e leguminosas), co obxecto de protexelas fronte a procesos erosivos da canle
04/03/2015 Recepción das obras
30/11/2014 Final das obras
27/10/2013 Comezo das obras

Este sitio web utiliza cookies propias y de terceros para su funcionamiento, para mantener la sesión y personalizar la experiencia del usuario. Para más información sobre las cookies utilizadas consulta nuestra Política de Cookies.