O Ministerio para a Transición Ecolóxica identifica as augas afectadas por contaminación por nitratos de orixe agraria

El Ministerio para la Transición Ecológica identifica las aguas afectadas por contaminación por nitratos de origen agrario
  • Aberto o prazo de consulta pública do proxecto de orde ministerial pola que se determinan qué masas de auga superficial e subterránea están afectadas, ou en risco de estalo, por esta contaminación difusa
  • As concas nas que se identificaron as augas afectadas son as intercomunitarias, aquelas que son competencia da Administración Xeral do Estado

O Ministerio para a Transición Ecolóxica puxo a disposición pública un proxecto de orde pola que se determinan as augas superficiais e subterráneas afectadas, ou en risco de estalo, por contaminación por nitratos nas concas hidrográficas intercomunitarias, é dicir, aquelas que son competencia da Administración Xeral do Estado (Cantábrico, Miño-Sil, Duero, Tajo, Guadiana, Guadalquivir, Segura, Júcar e Ebro). Este tipo de contaminación difusa é consecuencia dos excedentes e lixiviados que se xeran coas actividades agrarias.

A documentación que se pon a consulta pode localizarse a través do portal web do Ministerio para a Transición Ecolóxica (www.miteco.gob.es), dentro da sección dedicada a participación pública. Convídase a todos os interesados a que acheguen os seus comentarios para enriquecer este proxecto, seguindo para iso o procedemento que se describe no citado sitio web. Unha vez superada esta fase de consulta pública, que se estenderá ata o próximo 16 de agosto, continuarase a tramitación administrativa do proxecto normativo.

Esta identificación de augas afectadas constitúe un paso previo para que as comunidades autónomas, no exercicio das súas competencias, delimiten as zonas vulnerables a este tipo de contaminación. Ditas zonas vulnerables deben ser aquelas cuxa escorrentía alcance as augas afectadas e, por conseguinte, contribúa á súa contaminación. Sobre esas zonas vulnerables tamén é obrigación das comunidades autónomas establecer medidas para reducir a contaminación: Ditas medidas concrétanse en códigos xenéricos de boas prácticas e, en especial, nos denominados programas de actuación sobre as zonas vulnerables, que resultan de obrigado cumprimento para os agricultores que desenvolven a súa actividade sobre estas áreas.

As medidas específicas que deben incluír os programas de acción están referidas, entre outros requisitos, á limitación de períodos en que é posible a fertilización das terras, ás capacidades esixibles de almacenamento temporal de abonos sólidos, ás cantidades máximas aplicables de fertilizantes, ao rexistro de fertilización que deben levar os agricultores, á distancia que deben respectar entre o lugar de aplicación e as correntes de auga, etc.

Todas estas actuacións están vinculadas á implementación efectiva da Directiva 91/676, relativa á contaminación por nitratos procedentes de fontes agrarias. As obrigacións desta norma son medidas básicas a considerar nos plans hidrolóxicos de conca, que actualmente se atopan en proceso de revisión. Se ditas medidas non son suficientes para frear os impactos derivados desta contaminación, os plans hidrolóxicos deberán tomar en consideración outras medidas complementarias para posibilitar o logro dos obxectivos ambientais esixidos pola Directiva Marco da auga.

Descargar PDF

Este sitio web utiliza cookies propias y de terceros para su funcionamiento, para mantener la sesión y personalizar la experiencia del usuario. Para más información sobre las cookies utilizadas consulta nuestra Política de Cookies.