O Plan Nacional de Depuración, Saneamento, Eficiencia, Aforro e Reutilización sae a consulta pública o 19 de outubro

El Plan Nacional de Depuración, Saneamiento, Eficiencia, Ahorro y Reutilización sale a consulta pública el 19 de octubre
  • Este plan senta as bases para fixar os criterios xerais (económicos, sociais e ambientais) que permitan priorizar e estudar a viabilidade de medidas e actuacións en depuración e saneamento recollidas nos plans hidrolóxicos
  • O 19 de outubro comeza tamén o proceso de información pública da primeira fase dos plans hidrolóxicos de terceiro ciclo
  • O Consello Nacional da auga informa favorablemente a aprobación dos plans especiais de seca das demarcacións competencia do Estado

O Consello Nacional da auga, celebrado esta tarde en Madrid e presidido pola ministra para a Transición Ecolóxica, Teresa Ribeira, informou sobre o proceso de elaboración dos plans hidrolóxicos de conca de terceiro ciclo en todas as concas intercomunitarias (de competencia do Estado) e sobre o Plan Nacional de Depuración, Saneamento, Eficiencia, Aforro e Reutilización (Plan DSEAR). Ambas as iniciativas inician a súa consulta pública o próximo 19 de outubro, segundo anunciou Teresa Ribeira.

Así, o documento de directrices do Plan Nacional de Depuración, Saneamento, Eficiencia, Aforro e Reutilización recolle o catálogo de actuacións nestas materias recollidos nos Plans Hidrolóxicos, e senta as bases para fixar os criterios xerais (económicos, sociais e ambientais) que permitan priorizar e estudar a viabilidade de medidas e actuacións. Tamén definirá o papel das distintas administracións e os seus ámbitos de responsabilidade no proxecto, avaliación, construción e explotación das actuacións contempladas.

Neste momento, o Ministerio traballa de forma absolutamente prioritaria en resolver os incumprimentos da Directiva sobre o tratamento de augas residuais urbanas en nove aglomeracións de máis de 15.000 habitantes, polos que o Tribunal de Xustiza da Unión Europea condenou o pasado mes de xullo a España a unha multa de 12 millóns de euros a tanto alzado, á que se suma unha sanción coercitiva de 11 millóns de euros por cada semestre de atraso en atender as nosas obrigacións.

Pero estes non son os únicos casos que poden ser obxecto de sanción económica. Das case 2.100 aglomeracións de máis de 2.000 habitantes que teñen que depurar as súas augas en España, preto de 550 están en situación de incumprimento, segundo o último reporte bienal preparado con información das Comunidades Autónomas, polo que sobre elas hai que actuar tamén prioritariamente.

Por iso é polo que o Plan DSEAR vai a establecer os criterios para dar prioridade a unhas actuacións sobre outras de entre as 3.500 medidas de saneamento e depuración contempladas nos plans hidrolóxicos españois, que supoñen un investimento estimado nuns 10.000 millóns de euros nos próximos 18 anos.

Aproximadamente dous terzos destas medidas son un compromiso das Comunidades Autónomas, mentres que o outro terzo repártese entre a Administración Xeral do Estado e as entidades locais. Concretamente, a Dirección Xeral da auga prevé levar a cabo, ata 2023, 86 actuacións que contan cun financiamento europeo de 477 millóns de euros. Delas, xa están iniciadas 49 (13 en execución, 29 en fase de redacción de proxectos, 3 en fase de adxudicación de obras e 4 en fase de adxudicación de proxectos).

O obxectivo último do Plan é garantir unha xestión sustentable baseada no ciclo integral da auga e achegar transparencia aos escenarios de xestión. Entre outros factores, prestará especial atención ao aproveitamento do potencial de tratamento das augas residuais para avanzar en economía circular, eficiencia enerxética e en materia de xeración de enerxía (como o aproveitamento dos lodos de depuradora para xerar enerxía), favorecendo tamén a reutilización.

PLANS HIDROLÓXICOS DE TERCEIRO CICLO
Este documento de directrices do plan DSEAR sométese a información pública a partir do 19 de outubro durante tres meses, coincidindo co inicio tamén da consulta pública dos documentos iniciais dos plans hidrolóxicos de terceiro ciclo. Agora mesmo están en vigor os de segundo ciclo, que abarcan ata final de 2021, data na que deberemos adoptar uns novos plans revisados para o terceiro ciclo.

Esta é a primeira fase para a revisión dos plans hidrolóxicos de conca e inclúe os documentos iniciais (programa, calendario, estudo xeral da demarcación e fórmulas de consulta), que se someterán a consulta pública durante seis meses. A segunda fase correspóndese coa redacción dun documento intermedio denominado Esquema de Temas Importantes e a terceira e última fase é a de redacción da proposta de plan hidrolóxico propiamente devandito.

PLANS ESPECIAIS DE SECA
Así mesmo, o Consello Nacional da auga aprobou o informe favorable sobre a proposta de orde ministerial para a aprobación dos plans especiais de seca das demarcacións hidrográficas que son competencia da Administración Xeral do Estado (Cantábrico, Miño-Sil, Duero, Guadiana, Guadalquivir, Ceuta, Melilla, Segura, Júcar e Ebro). Unha vez superado este trámite no máximo órgano de consulta e participación na materia, o seguinte paso é ditar e publicar a orde aprobatoria.

Trátase dunha revisión, pois estes plans están vixentes desde 2007, e teñen como obxectivo mellorar a xestión do recurso hídrico en situacións de escaseza co fin de minimizar os impactos ambientais, económicos e sociais, sendo España o único país da Unión Europea que conta con estes instrumentos de planificación.

Coa revisión dos Plans de Seca, perséguese a identificación obxectiva dos fenómenos de seca e de escaseza mediante un sistema claro de indicadores hidrolóxicos, que sirva de referencia xeral aos organismos de conca para a declaración formal de situacións de alerta e eventual seca; a previsión de medidas conxunturais para mitigar os seus efectos e a organización dos mecanismos institucionais e participativos pertinentes para a activación e desactivación das medidas contidas nos plans.

Así mesmo, esta actualización permitirá mellorar as accións que se poidan poñer en marcha en cada unha das concas e sistemas de explotación, para así xestionar mellor estas situacións a partir da experiencia adquirida ao longo dos once anos en que os plans de seca estiveron en vigor. Estes plans incluirán as regras de explotación dos sistemas e as medidas para aplicar en relación co uso do dominio público hidráulico.

REGULAMENTO DE PLANIFICACIÓN HIDROLÓXICA
Tamén se informou favorablemente sobre a proposta de real decreto polo que se modifica o Regulamento da Planificación Hidrolóxica, no que se incorporaron as regras utilizadas para a revisión harmonizada dos plans especiais de seca, que poidan servir para futuras actualizacións.

Ademais, acordouse o informe preceptivo sobre a revisión dalgúns aspectos formais do regulamento do Consello Nacional da auga, co fin de aclarar algúns aspectos sobre o seu funcionamento e de adecualo ás sucesivas reorganizacións dos departamentos ministeriais.

REVISIÓN DOS PLANS DE XESTIÓN DE RISCO DE INUNDACIÓN
Na reunión informouse tamén da marcha do proceso de revisión dos Plans de Xestión de Risco de Inundación de segundo ciclo, cuxos primeiros documentos deben enviarse á Comisión Europea antes de 22 de marzo de 2019.

PLAN HIDROLÓXICO DE BALEARES
Así mesmo, o Consello Nacional da auga informou favorablemente sobre a proposta de real decreto aprobatorio do novo plan hidrolóxico da demarcación hidrográfica das Illas Baleares. Trátase dunha revisión do seu plan aprobado en 2015 para incorporar determinadas melloras e reforzar o seu encaixe na Directiva Marco da auga.

Aínda que a demarcación hidrográfica das Illas Baleares é obviamente intracomunitaria e, por tanto, a preparación do seu plan hidrolóxico é competencia exclusiva da devandita Comunidade Autónoma, correspóndelle ao Goberno a aprobación final deses plans previo informe do Consello Nacional da auga.

No Consello Nacional da auga, está presidido pola Ministra para a Transición Ecolóxica e conta con 100 vogais en representación ademais da Administración Xeral do Estado, as Comunidades Autónomas, os entes locais, os organismos de conca, as organizacións profesionais e económicas relacionadas cos distintos usos da auga, as organizacións sindicais e empresariais, as organizacións que actúan en defensa dos intereses ambientais e outras entidades estatais sen ánimo de lucro.

Descargar PDF

Este sitio web utiliza cookies propias y de terceros para su funcionamiento, para mantener la sesión y personalizar la experiencia del usuario. Para más información sobre las cookies utilizadas consulta nuestra Política de Cookies.