Rede CEMA

Cielo O artigo 8 da Directiva 2000/60/CE, coñecida como Directiva Marco de Auga (DMA), obriga os Estados Membros a establecer programas de seguimento do estado das masas de auga. Para o devandito fin creáronse redes de control que pretenden dar cumprimento á DMA, ao resto de directivas europeas e aos seus correspondentes trasposiciones en materia de calidade das augas, así como garantir os obxectivos de calidade das augas establecidos no Plan Hidrolóxico de conca.

Inicialmente, a antiga Confederación Hidrográfica do Norte, para o ámbito territorial da Confederación Hidrográfica do Miño-Sil, tiña establecidos controis analíticos da Rede Integral de Control de Calidade das Augas estructurados en redes específicas de control (COAS, COCA, PERIGOSAS, ICTIOFAUNA, PRAGUICIDAS, NITRATOS...). Dende a entrada en vigor da Directiva Marco da Auga (DMA), os organismos xestores das concas hidrográficas adquiren a obriga de establecer programas de seguimento do estado das augas co obxecto de obter unha visión xeral coherente e completa do estado das augas en cada demarcación.

Con la aprobación del Real Decreto 266/2008, de 22 de febrero, la Confederación Hidrográfica del Norte (CHN) se ha dividido en la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil (CHMS) y la Confederación Hidrográfica del Cantábrico (CHC), por lo que se hizo necesario definir una nueva red analítica que contemplase la nueva situación. En consecuencia, la CHMS ha efectuado una actualización de las redes de control preexistentes para incorporar los conceptos, requerimientos y obligaciones de la DMA, así como posibilitar el cumplimiento de los distintos convenios internacionales y restantes directivas europeas vigentes relativas al ámbito de la política de aguas.

En consecuencia co anterior, creouse a Rede de Control do Estado das Masas de Auga (Rede CEMA) no ámbito territorial da CHMS. O mencionado control efectuado sobre as masas de augas permite establecer unha relación entre o estado das augas e as necesidades de xestión destas. Ao mesmo tempo, informan sobre o grao de cumprimento dos obxectivos ambientais formulados a raíz da DMA, así como o establecemento e medición da eficacia das medidas adoptadas polos xestores. As redes de control manual da Confederación Hidrográfica do Miño-Sil consisten nunha serie de puntos fixos de control nos que se realizan tomas de mostra para analizar no laboratorio.

O número total de puntos de control de augas superficiais indícase no Plan de Explotación de Augas Superficiais (PDF-PDF-278KB)

Os puntos de control de augas subterráneas indícanse no Plan de Explotación de Augas Subterráneas (PDF-PDF-58KB)

Indicadores hidromorfolóxicos para a determinación do estado das masas de auga superficiáis (PDF-88KB)

Incumprimentos das normas de calidade das augas do periodo 2012-2013 (PDF-80KB)

 

Este sitio web utiliza cookies propias y de terceros para su funcionamiento, para mantener la sesión y personalizar la experiencia del usuario. Para más información sobre las cookies utilizadas consulta nuestra Política de Cookies.